Ἀνακοινώσεις

Ἔκδοση Βιβλίου

 Κυκλοφόρησε ἕνα νέο βιβλίο τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸ βιβλίο τιτλοφορεῖται «Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς» καὶ περιέχει Προλογικὸ σημείωμα καὶ ἕνδεκα χαρακτηριστικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα παρουσιάσθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια ὡς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις, καὶ ὡς Εἰσηγήσεις, Διαλέξεις καὶ Ἄρθρα.

Βιβλιοπαρουσίασις

«Ψηλαφώντας τὴν Ὀρθόδοξο Ἐσχατολογία» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τὸ ὁποῖον ἐξέδωσε προσφάτως ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος.

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2017

Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko

Protokol č. 2578

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2017


„Nikdo ať se netrápí za hříchy, vždyť z hrobu vyšlo odpuštění“!

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 26-04/09-05-2017

Τὴν Τρίτην, 26ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου / 9ην τοῦ μηνὸς Μαΐου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: 

List Paschalny 2017

REPUBLIKA GRECKA
CERKIEW P.P.Ch. HELLADY
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
Kaningos 32 (3 piętro)
106 82 Ateny
Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385
HELLAS – GRECJA
www.ecclesiagoc.gr


Protokół № 2578

DO ODCZYTANIA W CERKWIACH

 List Paschalny 2017


„Niech nikt nie opłakuje grzechów, przebaczenie bowiem z grobu zajaśniało!”