Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 03/16-07-2018

Τὴν Τρίτην, 03/16-07-2018, , εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑνδεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1) Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν Κληρικόν τινα, προερχόμενον ἐκ τῆς Καινοτομίας. Ἐπεφυλάχθη διὰ τὴν ἔκδοσιν ἀποφάσεως εἰς τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν.

2) Ἐξῃτάσθη καὶ αὖθις τὸ αἴτημα Ἁγιορείτου Μοναχοῦ πρὸς ἔκδοσιν ἔργου τινὸς αὐτοῦ. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ ἀναμένῃ τὴν φιλολογικὴν ἐπεξεργασίαν αὐτοῦ, πρὸ τοῦ ἐλέγχου ἐκ δογματικῆς ἀπόψεως.

3) Ἐγένετο ἡ ἐπικαιροποίησις τῶν τριῶν Κανονισμῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

4) Διενεργήθη ὁ ἀπολογισμὸς τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ ἡ ἀνασύνθεσις αὐτῶν.

5) Ἐγένετο ἡ ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων.

6) Ἀνενεώθησαν αἱ Τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν Ἐπαρχιῶν.

7) Ἀπετιμήθη ὁ Συνοδικὸς Ἑσπερινὸς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

8) Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς συμμετοχῆς ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὴν Ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ.

9) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ ζητήματα Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης.

10) Ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον διὰ τὴν Ποιμαντικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Τσεχίαν καὶ Σλοβακίαν.

11) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἀνεφέρθη εἰς τὰ πεπραγμένα αὐτοῦ ἐν Ἀμερικῇ. Μεταξὺ τῶν ἄλλων μετέφερε τὸ αἴτημα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς περὶ ἐκλογῆς ἑνὸς Τιτουλαρίου Ἐπισκόπου, ἐπιφορτισμένου κυρίως διὰ τοῦ ἔργου τῆς φροντίδος τῶν Ἐνοριῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Τὸ αἴτημα ἐνεκρίθη καὶ ἡ ἐκλογὴ θὰ γίνῃ ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ.

12) Ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τοὺς Σεβασμ. Ἀρχιερεῖς Δημητριάδος καὶ Ὠρωποῦ & Φυλῆς ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεώς των εἰς Βουλγαρίαν.

13) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας