Μετάνοια καὶ κινητοποίηση γιὰ τὴν ἐθνικὴ καταστροφή

Ἄναυδο το Πανελλήνιο βιώνει μία ἐθνικὴ καταστροφή, μετὰ τὶς φοβερὲς πυρκαγιὲς στὴν Ἀττικὴ τὶς ἡμέρες αὐτές. Εἰκόνες, οἱ ὁποῖες παραπέμπουν στὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, ἀλλὰ ἐν καιρῷ εἰρήνης και μία ἑκατόμβη θυμάτων τῆς συλλογικῆς μας ἀνευθυνότητος. Καὶ αὐτὸ τὸ ὁποῖο μᾶς ἀνησυχεῖ περισσότερο εἶναι ἡ πιθανότητα, ὅτι ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν τραγωδία νὰ μὴν διορθωθεῖ ἡ κατάσταση, ὥστε νὰ ἀποτραποῦν μελλοντικῶς παρόμοιες περιστάσεις, ἐὰν δὲν ληφθοῦν δραστικὰ μέτρα. Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ὑπάρξη μία γενικώτερη ἀποτίμηση στὸ προσεχὲς μέλλον, ὥστε ληφθοῦν ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους οἱ ἀπαραίτητες ἀποφάσεις.

Ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν θλίψη συνέχει ὅλους μας, γιὰ τοὺς ἀδικοχαμένους νεκρούς. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύση τὶς ψυχές τους καὶ νὰ δώση παρηγορία στοὺς οἰκείους τους. Ἂς συμπεριλάβουμε ὅλοι στὶς καθημερινές μας προσευχὲς αἰτήματα γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν θυμάτων, τὴν ἀνάρρωση τῶν τραυματιῶν καὶ τὴν παρηγορία τῶν συγγενῶν τους.

Ταυτοχρόνως, ἂς στραφοῦμε πρὸς τὸν Θεὸ μὲ μετάνοια, αὐτομεμψία καὶ ταπείνωση, μιμούμενοι τοὺς τρεῖς Παῖδας ἐν Βαβυλῶνι λέγοντες:

“Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετός, καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου ἀληθινά, καὶ εὐθεῖαι αἱ ὁδοί σου, καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου ἀλήθεια, καὶ κρίματα ἀληθείας ἐποίησας κατὰ πάντα, ἃ ἐπήγαγες ἡμῖν (...) ὅτι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει ἐπήγαγες ταῦτα πάντα, διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. Ὅτι ἡμάρτομεν καὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ καὶ ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσι καὶ τῶν ἐντολῶν σου οὐκ ἠκούσαμεν, οὐδὲ συνετηρήσαμεν οὐδὲ ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν, ἵνα εὖ ἡμῖν γένηται. Καὶ πάντα, ὅσα ἐπήγαγες ἡμῖν καὶ πάντα ὅσα ἐποίησας ἡμῖν, ἐν ἀληθινῇ κρίσει ἐποίησας”, (Δανιὴλ Β´1-4).

Ἐπιπλέον, ὀφείλουμε ἅπαντες νὰ συμπαρασταθοῦμε ἐμπράκτως πρὸς τοὺς πυροπλήκτους συνανθρώπους μας ποὺ ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη. Ἤδη ἡ Ἐκκλησία μας κινητοποιήθηκε πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, καὶ μάλιστα ἡ τοπικὴ Μητρόπολη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, στὰ ὅρια τῆς ὁποίας ἐξετυλίχθη ἡ πρόσφατη τραγωδία.

Προτρέπουμε τοὺς πιστούς μας νὰ συνδράμουν μὲ ὅποιον τρόπο δύνανται μέσῳ τῶν κάτωθι δομῶν, στὶς ὁποῖες παραπέμπουμε:

  • Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας [ΕΔΩ]
  • Τομέας Κοινωνικοῦ Ἔργου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τῶν Γ.Ο.Χ. τηλ. 6937444673
  • Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τηλ. 6934747735. 


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας, 26-07-2018