Ἀνακοινώσεις

Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2017

Protokol č. 2665

Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2017


„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle“

List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2017

Prot. № 2665

DO ODCZYTANIA W CERKWIACH

List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2017

„Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”

Ανακοίνωσις πρὸς τὸ Πλήρωμα τῶν Πιστῶν τῆς Γεωργίας

Ἀριθμός Πρωτ. 2664

ΑΘΗΝΑΙ 10/23-12-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς Τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Γκλντάνι – Τιφλίδος τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Eπευχόμενοι τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ ἐφ’ Ὑμᾶς πρὸς ἑορτασμὸν τῶν ἐπικειμένων Ἑορτῶν τῆς θείας Ἐπιφανείας μὲ εἰρήνην ψυχῆς καὶ σώματος, πληροφοροῦμεν Ὑμᾶς ὅτι ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος, διασκεψαμένη κατὰ τὴν 8ην / 21ην Δεκεμβρίου 2017, ἀφοῦ συνεζήτησε ἐκτενῶς τὸ ἀνακῦψαν ἐσχάτως εἰς τὴν Ἐπαρχίαν Ὑμῶν ζήτημα, ἀπεφάσισεν νὰ ἐνημερώσῃ καὶ διαβεβαιώσῃ Ὑμᾶς ἐγγράφως ἐπὶ τῶν ἑξῆς θέσεων Αὐτῆς.

ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2017

№ Прот. 2665

ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2017

«Слава в вышних Богу и на земли мир в человецех благоволение»


Возлюбленные Отцы и Братья, возлюбленные чада о Господе,

К Духовенству и народу Священного Епископства Глданского-Тбилиси

№ Прот. 2664

АФИНЫ 10/23-12-2017

Сообщение

К

Духовенству и народу Священного Епископства Глданского-Тбилиси, принадлежащим нашей Церкви

Возлюбленные чада о Господе,
Призывая на Вас Божие благословение для празднования наступающих Праздников Явления Бога на земле с миром душевным и телесным, мы информируем Вас, что наш Священный Синод, на Своем Заседании 8/21 Декабря 2017, после долгого обсуждения недавно возникшего вопроса в Вашей Епархии, решил осведомить Вас и подтверждать письменно следующие Свои позиции.

Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2018

Κυκλοφόρησε σὲ μία καλαίσθητη ἔγχρωμη ἔκδοση, 208 σελίδων, σχήματος 10x14 ἑκ., καὶ τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2018 τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ μορφὴ «ἀντζέντας», μὲ χῶρο σημειώσεων γιὰ κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους (ἑβδομαδιαία παράθεση κατὰ σελίδα) καὶ Πίνακες Κυριακοδρομίου, Νηστειοδρομίου καὶ Ἁγιογραφικῶν Ἀναγνωσμάτων Κυριακῶν.

Messaggio Sinodale per la Nativita 2017

N° di Prot. 2665


MESSAGGIO SINODALE PER LA NATIVITA 2017

“Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini che Egli ama”


Cari Padri e Fratelli, cari figli nel Signore,