Ἀνακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι.Σ. 30 - 3 / 12 - 4 - 2011


        Τὴν 30 Μαρτίου / 12 Ἀπριλίου 2011 ἡμέραν Τρίτην, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς, συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα:

Προσχώρησις Ἀρχιερέων

 

       Ἡ  Ἱερὰ Σύνοδος εὑρίσκεται εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ ἀνακοινώσῃ τὴν ἀποδοχήν τῆς ἐντάξεως εἰς τοὺς κόλπους τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μιᾶς ὁλοκλήρου ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος ἀποτελουμένης ἀπό δύο ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἀκολουθούντας αὐτοὺς ἱερεῖς καὶ λαϊκούς, μὲ διοικητικόν κέντρον τὴν πόλιν Πόρτλαντ τῆς Πολιτείας Ὄρεγκον καί μέ ἐμβέλειαν τὰς δυτικάς πολιτείας τῶν Η.Π.Α..

Ἀνακοίνωσις Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱστορικοῦ Ἀρχείου

        Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπή Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας ζητεῖ ἀπό ὅλους, Κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν φωτογραφικόν ὑλικόν ἀπό πρόσωπα καὶ γεγονότα τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος, νὰ ἀποστείλουν ἀντίγραφον αὐτῶν εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

        Τὰ ἀντίγραφα ἠμπορεῖ νὰ εἶναι φωτογραφικά, ἢ φωτοτυπικά (διὰ καλῆς ποιότητος ἐγχρώμου φωτοτυπικοῦ μηχανήματος) ὁπότε δύνανται νὰ ἀποσταλοῦν ταχυδρομικῶς, ἢ ψηφιακά, ὁπότε δύνανται νὰ σταλοῦν καὶ μέσω ἠλεκτρονικοῦ μηνύματος. Εἰς τὴν τελευταίαν περίπτωσιν δέον ὅπως προσεχθῇ ἡ ἀνάλυσις ἑκάστης φωτογραφίας νὰ εἶναι τουλάχιστον 300 dpi καί τό πλάτος τουλάχιστον 12 ἐκατοστά.

Σύναξις Σέρβων Κληρικῶν

        Τὴν Παρασκευὴν 5/18 Φεβρουαρίου, εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἔλαβε χώραν ἡ Σύναξις τῶν ἐν Σερβίᾳ Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου. Συνεζητήθησαν ὅλα τά προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἐν Σερβίᾳ καὶ ἰδιαιτέρως τῆς καλυτέρας ὀργανώσεώς των ὡς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Αναστάσιμο Μήνυμα 2011

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας


«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια, ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις τὴν ἔγερσιν Χριστοῦ ἐν ᾧ ἐστερέωται».

 

Τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας,


            Ἡ λαμπρά καὶ φωτοφόρος ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως καὶ πάλιν ἐπέλαμψε. Ἀνέτειλεν ἐκ τοῦ τάφου ὡραῖος ὁ τῆς Δικαιοσύνης ἥλιος. Καταυγάζονται αἱ ψυχαὶ τῶν πιστῶν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς Χάριτος. Ἀναστάσιμος χαρά πλημμυρίζει τοὺς πρὶν νηστεύοντας καί πενθοῦντας.

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 2/15-3-2011

Τὴν 2/15 Μαρτίου 2011 ἡμέραν Τρίτην, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας, συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 3/16-2-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι.Σ. 3/16-2-2011

      Τὴν 3/16 Φεβρουαρίου 2011 ἡμέραν Τετάρτην, συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς (ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφον) καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις: