Ἀνακοινώσεις

ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО


№ Прот. 2535

Прочитать в Церкви на Празднике Рождества Христова


ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2016

«Он стал человеком, чтобы мы стали богами» Возлюбленные Отцы и Братья, чада возлюбленные о Господе,


РОЖДЕСТВО Господа нашего Иисуса Христа в мире, в Вифлееме Иудейском, двадцать веков тому назад, означало Вочеловечение Бога Слова и явление Бога на землю: «Бог явился во плоти» (1 Тим. III, 16). Сын Божий явился во плоти, как Богочеловек, чтобы вернуть нас к Божественной жизни, откуда мы отпали.

Message pour la Nativity Du Christ

N° de Prot. 2535


À lire à l’Eglisele jour de la Nativité


MESSAGE POUR LA NATIVITÉ DU CHRIST 2016

«Il est devenu homme, pour que nous soyons faits dieux»

Bien-aimés Pères et Frères, chers enfants dans le Seigneur,

LA NATIVITE de notre Seigneur Jésus Christ dans le monde, à Bethléem de Judée, il y a vingt siècles, signifiait l’Incarnation du Verbe de Dieu et la Μanifestation de Dieu sur la terre : «Dieu s est manifesté dans la chair» (Tim. III, 16). Le Fils de Dieu est apparu revêtu de Chair, comme Dieu-homme, pour nous ramener à la vie divine, d’où nous étions déchus.

Nativity Message

Protocol No. 2535

NATIVITY MESSAGE for 2016

 “He was made man, that we might be made God”

Beloved Fathers and Brethren; beloved children in the Lord:

The birth of our Lord Jesus Christ in the world, in Bethlehem of Judæa, twenty centuries ago, signalled the Incarnation of God the Word and the manifestation of God upon earth: “God was man- ifested in the flesh” (I St. Timothy 3:16). The Son of God was revealed in the flesh as the Thean- thropos (God-Man), in order to restore us to the Divine life from which we had fallen.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 2ας / 15ης Δεκεμβρίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 2αν /15ην  τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τετάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Messagio per la Nativita

N° di Prot. 2535

MESSAGGIO PER LA NATIVITÀ DI CRISTO

dell’anno di Grazia 2016

“Egli si fece uomo, affinché noi siamo fatti dei!”


Amati Padri e Fratelli, amati figli nel Signore,


LA NATIVITÀ del nostro Signore Gesù Cristo nel mondo, a Bethleem di Giudea, venti secoli fa, significava l’Incarnazione del Verbo di Dio e l’apparizione di Dio sulla terra: “Dio si è manifestato come uomo” (1 Tim. III, 16). Il Figlio di Dio si è manifestato rivestito di Carne, come Theantropo ossia Dio-uomo, per ricondurci alla vita divina, dalla quale eravamo decaduti.

Εγκύκλιος Χριστουγέννων

Ἀριθμός Πρωτ. 2535

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016

« Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Η ΓΕΝΝΗΣΗ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο, στὴν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, πρὶν ἀπὸ εἴκοσι αἰῶνες, σήμανε τὴν Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τὴν φανέρωση τοῦ Θεοῦ στὴν γῆ: «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ» (Α’ Τιμ. γ’ 16). Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐμφανίσθηκε μὲ Σάρκα, ὡς Θεάνθρωπος, γιὰ νὰ μᾶς ἐπαναφέρει στὴν θεία ζωή, ἀπὸ ὅπου ἐξεπέσαμε.

Ἑορτολόγιον 2017

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἑορτολόγιον, ἤτοι ὁ Ἡμεροδείκτης τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου γιὰ τὸ ἐρχόμενο ἔτος 2017, τὸ ὁποῖο ἔχει ἰδιαίτερη χρηστικὴ ἀξία, ἐφ’ ὅσον σὲ μικρὸ σχῆμα «τσέπης» καὶ στὶς 72 σελίδες του περιλαμβάνει ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιο κατὰ μῆνα, τὰ εὐαγγελικὰ καὶ ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν, τὸ Νηστειοδρόμιο καὶ τὸ Κυριακοδρόμιο, ἀναλυτικὸ κατάλογο ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ταξινομημένων κατὰ γεωγραφικὴ περιοχή.