Ὁ Πειραιῶς καί Σαλαμῑνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ

gerontius        Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κύριος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ Β΄ κατά κόσμον Κωνσταντῖνος (Λουδάρος), γόνος ἐκκλησιαστικῆς καί ἐνάρετου οἰκογένειας ἐγεννήθη εἰς τόν Πειραιάν  τὸ ἔτος 1966. Ἐφοίτησεν εἰς τὴν Ριζάρειον Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν καθώς καί εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον Ἀθηνῶν λαμβάνων ἐξ' ἀρχῆς ἐκκλησιαστικήν παιδείαν. Ἀμέσως μετά τό τέλος τῶν σπουδῶν του ἠκολούθησε τό μοναχισμόν καί τό ἔτος 1985 χειροτονεῖται Διάκονος ὑπό τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κυροῦ Γεροντίου Α΄.

        Τό 1987 προάγεται καί χειροτονεῖται εἰς Πρεσβύτερον τοποθετηθεὶς εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς. Ἕνα χρόνον ἀργότερον, τό 1988, αἱ συνεχεῖς καί ἄοκνοι προσπάθειαι αὐτοῦ διά τήν ἐκ βάθρων ἀνακαίνισιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τὰς ὁποῖας εἶχεν ἀρχίσει ἀπό Διάκονος, ἐκίνησαν τό Μακαριστόν Μητροπολίτην Πειραιῶς Γερόντιο Α´ νά τόν προαγάγει εἰς Ἀρχιμανδρίτην καθιστών αὐτόν τόν νεότερον Ἀρχιμανδρίτην τῆς Ἐκκλησίας μας.

        Τό αὐτόν ἔτος ἡ Ἱερά Σύνοδος κατέστησε τοῦτον παμψηφεί Γραμματέα Της ἀναγνωρίζουσα τήν σοβαρότητα καί τήν σχολαστικότητα ἡ ὁποία τόν διακρίνει. Εἰς τήν θέσιν ταύτην ἔμεινεν μέχρι τό 1995. Τό 1990 προήχθη εἰς Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος μέ σύμφωνον τό σύνολον τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ. Εἰς τήν θέσιν ταύτην παρέμεινε μέχρι καί τήν ἐπισκοπικήν ἐκλογήν του.

        Ἔχει λάβει διαφόρους τιμητικάς διακρίσεις διά τό ἐκκλησιαστικόν καί κοινωνικόν του ἔργον. Ἀρθρογραφεῖ εἰς τόν ἐκκλησιαστικόν καί ἡμερήσιον Τύπον ἐνῷ ἔχει ἐκπροσωπήσει τήν Ἐκκλησίαν εἰς ἰκανάς ἐκδηλώσεις καί διεθνεῖς συναντήσεις. Διετέλεσε διευθυντής τοῦ ραδιοφωνικοῦ προγράμματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡ ὁποία μετεδίδετο ἀπό τή συχνότητα τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ Αἰγαῖον Fm.

        Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καί Σαλαμίνος ἐξελέγη τό 1999 προαχθείς εἰς Μητροπολίτην τὸ ἑπόμενον ἔτος. Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄ συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἔχει διατελέσει Ἔξαρχος Αὐστραλίας καί εἶναι Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης. Εἶναι μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μέ τήν ἰδιότητα τοῦ νῦν τοῦ Ἀντιπροέδρου. Ἀποτελεῖ μέλος τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων καθώς καί Λειτουργικῆς Εὐταξίας καὶ Τυπικοῦ.

        Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου εἶναι τήν Γ΄ Κυρακή τοῦ Ματθαίου – Ὁσίου Γεροντίου τοῦ ἐν Βουλευτηρίοις.

               Ἡ φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι:

          α) «Γεροντίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντός τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

β) «Γεροντίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος, ἡμῶν δέ πατρός καί Ἱεράρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).