Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν

logo_goc_small

Ἱστορικόν

 

        Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἀθηνῶν ἱδρύθη ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τὸ ἔτος 51 μ.Χ. κατὰ τὴν σχετικὴν περιγραφὴν τῆς Καινῆς Διαθήκης (Πράξ. κεφ. ΙΖ΄).  Πρῶτος Ἐπίσκοπος αὐτῆς διετέλεσεν ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐγένεντο Ἐπίσκοποι οἱ  Ἅγιοι: Διονύσιος ὁ Ἀρειοπαγίτης, Πόπλιος, Κοδράτος, Λεωνίδης καὶ Κλημάτιος. Ἡ Ἀθήνα ἀρχικῶς ἦταν Ἐπισκοπή ὑποκειμένη εἰς τὴν Μητρόπολιν Κορίνθου, πρωτευούσης τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐπαρχίας τῆς Ἀχαΐας (ἡ ὁποία περιελάμβανε τότε ὅλην τὴν Νότιον Ἑλλάδα).


        Ἡ Ἐπισκοπή Ἀθηνῶν ἀνεβιβάσθη εἰς Μητρόπολιν περὶ τὰ τέλη τοῦ 8ου αἰῶνος. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἐλλάδος ἀπό τὸν Τουρκικόν ζυγόν καὶ τὴν αὐθαίρετον ἀνακήρυξιν τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἡ Μητρόπολις Ἀθηνῶν μετωνομάσθη ὡς Μητρόπολις Ἀττικῆς μὲ ἕδραν τὴν Ἀθήναν καὶ ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος ἀνέλαβε τὴν Μητρόπολιν ταύτην. Τοῦτο διωρθώθη μὲ τὴν ἔκδοσιν τοῦ τόμου τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ 1850, ὁπόταν ἡ Μητρόπολις ἀνακτᾶ τὴν ἀρχαίαν ὀνομασίαν καὶ ὁ Ἀθηνῶν, πλέον, Νεόφυτος γίνεται νομίμως ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ὁ μόνος Μητροπολίτης τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος. Οἱ Ἐπίσκοποι τῶν πρωτευουσῶν τῶν Νομῶν φέρουν τόν τίτλον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἀρχιερεῖς τὸν τίτλον τοῦ Ἐπισκόπου. Ἔπειτα ἀπό τὰς ἀλλεπαλλήλους προσαρτήσεις νέων ἐδαφῶν (Ἰονίων Νήσων, Θεσσαλίας) καὶ τὴν συμμετοχήν εἰς τὴν ἐν Ἀθήναις Ἱερὰν Σύνοδον τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἠπείρου, Μακεδονίας, Θράκης καί τῶν νήσων τοῦ Β. Αἰγαίου, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ἀρκετοί Μητροπολῖται, χάριν ὁμοιομορφίας, τὸ ἔτος 1922 ἐδόθη ὁ τίτλος τοῦ Μητροπολίτου εἰς ἅπαντας τούς ἐπαρχιούχους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ ἔτους 1923 ὁ Ἀθηνῶν φέρει τόν τίτλον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.


        Μετὰ τὸ σχῖσμα τοῦ 1924, πρωτεργάτης τοῦ ὁποίου ὑπῆρξεν ὁ (ἀναθεματισθείς συνοδικῶς κατὰ τὸ ἔτος 1998) Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ὁ θρόνος τῶν Ἀθηνῶν τελεῖ ἐν χηρείᾳ. Κατ’ οὐσίαν τὴν διαποίμανσιν τῶν ἐναπομεινάντων Ὀρθοδόξων (ὀνομαζομένων πλέον, Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν) τῶν Ἀθηνῶν  ἀναλαμβάνουν κατὰ σειρὰν οἱ φέροντες τὸν τίτλον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν: Δημητριάδος Γερμανός Μαυρομμάτης (1935-1939), πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος (1939-1955), Ταλαντίου Ἀκάκιος Παππᾶς (1960-1963) καὶ ἐν συνεχείᾳ οἱ φέροντες τὸν τίτλον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν: Αὐξέντιος Πάστρας (ἀπό Γαρδικίου, 1963-1985), Χρυσόστομος Κιούσης (ἀπό Θεσσαλονίκης, 1986-2010) καὶ ὁ νῦν (ἐκ τοῦ 2010) Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικος Σαραντόπουλος (ἀπό Ἀχαΐας).


[Βλ. πλήρη Ἐπισκοπικόν Κατάλογον Ἀθηνῶν]

Ὅρια Κανονικῆς Δικαιοδοσίας


        Ἀρχικῶς ἡ κανονικὴ δικαιοδοσία τοῦ Ἀθηνῶν ἐπεξετείνετο καθ’ ὅλην τὴν ἔκτασιν τῆς χέρσου Ἀττικῆς ἐκτὸς τῆς περιοχῆς τὴς Μεγαρίδος ὅπου ὑφίστατο ἀρχαιόθεν ἡ Ἐπισκοπή Μεγάρων, ἥτις ἀργότερον παρήκμασεν καὶ ἔπαυσε νὰ ὑφίσταται, ὁπότε κατὰ τοὺς τελευταίους αἰώνας ὁ Ἀθηνῶν διεποίμενε σχεδόν ὁλοκληρον τὴν ἔκτασιν τῆς σημερινῆς χέρσου Ἀττικῆς. Τὸ ἔτος 1852 εἰς τὸν Ἀθηνῶν ἐδόθησαν καὶ αἱ νῆσοι τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ καταργηθείσης τῆς Ἐπισκοπῆς Αἰγίνης, Ἀγκιστρίου καὶ Σαλαμῖνος.


        Ἡ ἵδρυσις τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας (1972), Μεγαρίδος (1973), Οἰνόης (1984) ἀποσπᾶ τάς ἐκτός τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν κύκλῳ Δήμων ἐπαρχίας ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τοῦτο ἐκρίθη ἀναγκαῖον καθώς ἕνεκα τῆς ἀστυφιλίας, εἰς τὸ λεκανοπέδιον τῆς Ἀττικῆς συνεσωρεύθη τὸ ἥμισυ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Γ.Ο.Χ.).


     Τον Ὀκτώβριον τοῦ 2000 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καθόρισεν ἐπακριβῶς τὰ ὅρια τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν κατανέμουσα εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν τὰς ἐδαφικάς περιοχάς τῶν (Καλλικρατικῶν νῦν) Δήμων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς:

α. Ἐκ τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Κεντρικοῦ Τομέως Ἀθηνῶν: Ἀθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης ­Ὑμηττοῦ, Ζωγράφου, Ἡλιουπόλεως, Καισαριανῆς καὶ Φιλαδελφείας­ Χαλκηδόνος.

β. Ἐκ τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Νοτίου Τομέως Ἀθη­νῶν: Ἁγίου Δημητρίου, Ἁλίμου, Γλυφάδος, Ἑλληνικοῦ ­Ἀργυ­ρουπόλεως, Καλλιθέας,Μοσχάτου­Ταύρου, Νέας Σμύρνης καὶ Π.Φαλήρου.

γ.Ἐκ τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν: Ἁγίας Παρασκευῆς, Ν. Ἰωνίας, Παπάγου, ­Χολαργοῦ, Φιλοθέης­, Ψυχικοῦ καὶ Χαλανδρίου.

δ. Ἐκ τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Δυτικοῦ Τομέως Ἀθηνῶν: Ἁγίων Ἀναργύρων, Αἰγαλέω, Περιστερίου καὶ Χαϊδαρίου. ε. Ἐκ τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς: Βάρης ­Βούλας ­Βουλιαγμένης.

Διοίκησις


        Αἱ κεντρικαὶ ὑπηρεσίαι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν συστεγάζονται μετὰ τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὸν γ΄ ὄροφον τοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος τῶν Ἀθηνῶν κτιρίου.

Καθεδρικός Ναός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν εῖναι ὁ Ἱερὸς Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου εἰς Νέαν Φιλαδέλφειαν


Ὑπηρεσίαι


ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος
τηλ. 210 3828280 φαξ: 2103847365


ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ὁ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Καλλίνικος
22-9/5-10-2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
ρχιεπισκόπου: ahaiasks@ gmail. com


Κατάλογος Κληρικῶν

1.    Ἀζαρίας Ὠρωλογᾶς, Ἀρχιμανδρίτης
2.    Ἀλέξανδρος Διζές, Πρεσβύτερος
3.    Ἀλέξιος Νέζης, Ἱεροµόναχος
4.    Ἀπόστολος Καγιόγλου, Πρωτοπρεσβύτερος (μ.ἀπ. ἐκ τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς)
4.    Ἀρσένιος Κοντογιαννόπουλος, Πρεσβύτερος
5.    Εὐθύµιος Μπαρδάκας, Ἀρχιµανδρίτης
6.    Θεόδωρος Γιαλινάκης, Πρεσβύτερος
7.    Θεολόγος Ἀποστολόπουλος, Ἀρχιμανδρίτης
8.    Ἰωάννης Γκλιόγκος, Πρωτοπρεσβύτερος
9.    Νεκτάριος Ἐλευθερίου, Ἀρχιµανδρίτης
10.    Νεόφυτος Παναγιωτόπουλος, Ἀρχιµανδρίτης
11.    Νικόλαος Πάτριν (Patrin), Πρεσβύτερος
12.    Πανάρετος Τσίχλας, Ἱερομόναχος (ἀπ. ἐκ τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Δημητριάδος)
13.    Πατάπιος Ἀργυρός, Ἱεροµόναχος
14.    Πέτρος Ντος Σάντος (Dos Santos), Πρεσβύτερος
15.    Στυλιανός Τοµαῆς, Πρεσβύτερος
16.    Χρύσανθος Κουτσολιάκος, Ἱεροµόναχος


Κατάλογος Ἱερῶν Ναῶν


1.    ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Καθεδρικός Ναός), Ἀναγεννήσεως 37 Τ.Κ. 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια. Τηλ. 210 2791450.
2.    ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Σιτάκη 17 Πατήσια, Τ.Κ. 111 42 .Ἀθήνα. Τηλ. 210 2915291.
3.    ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ Λαχανᾶ 73, Τ.Κ. 121 31  Περιστέρι. Τηλ. 210 5758764.
4.    ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ἀρτέμωνος 133, Τ.Κ. 172 37  Δάφνη. Τηλ. 210 9718846.
5.    ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ἐθνάρχου Μακαρίου 70, Τ.Κ. 162 33  Βύρωνας. Τηλ. 210 7658706.
6.    ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Στρατ. Χαϊδαρίου 60, Τ.Κ. 124 61  Χαϊδάρι. Τηλ. 210 5814974.
7.    ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ Μαγνησίας 21, 162 32 Βύρωνας.
8.    ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Διοσκούρων 6, Τ.Κ. 105 55 .Μοναστηράκι. Τηλ. 211 4017390.
9.    ΑΓ. ΣΚΕΠΗΣ Φιλοστράτους 39, Τ.Κ. 118 51 Πετράλωνα Ἀθήνα. Τηλ. 210 3479733.
10.    ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Στεφανοπούλου & Ἀχιλλέως 10, Τ.Κ. 111 46  Γαλάτσι. Τηλ. 210 2910754.
11.    ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ Ἁγίας Ἄννης καί Ὀρφέως  122 41  Αἰγάλεω.
12.    ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ Βακτριανῆς 76, Τ.Κ. 157 72  Ζωγράφου. Τηλ. 210 7785351.
13.    ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ Ἁγ. Φανουρίου (πρώην Ἁγ. Εἰρήνης) 4, Τερψιθέα Τ.Κ. 165 61  Γλυφάδα. Τηλ. 210 9622605.
14.    * ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ Κλειδήμου 6, Τ.Κ. 118 52  Πετράλωνα Ἀθήνα (ὑπό ἀνέγερσιν).
15.    ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τρισεύγενης & Ταντάλου, Τ.Κ. 121 35  Περιστέρι. Τηλ. 210 5734489.
16.    ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ἐπιδαύρου 14 Τ.Κ. 101 44  Κολωνός. Τηλ. 210 5126108.
17.   ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Αἰτωλίας 62 Τσακός, Τ.Κ. 153 41 Ἁγ. Παρασκευή. Τηλ. 210 6399957 -  2106385793 - 697760994.  
18.    ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Σκύρου 60 Κυψέλη, Τ.Κ. 113 62  Ἀθήνα.
19.    ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ Πρωτέως 88 Τ. Κ. 175 61 Π. Φάληρο, Τηλ. 210 9839874.
20.    ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΗΣ Περιβολίων 27 Τ.Κ. 183 45 Μοσχάτο. Τηλ. 210 9525108.
21. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ (Παρεκκλήσιον), Μυστρᾶ 89, Τ.Κ. 165 61 Γλυφάδα. Τηλ. 210 9614548.
22. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Παρεκκλήσιον), Ν. Παρίτση 4, Τ.Κ. 151 51 Ν. Ψυχικό.
23. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Πατρῶν 12, Κολωνὸς Ἀθηνῶν. Τηλ. 2105135127. [Μτχ ΙΜΩΦ].
24. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πατρῶν 12, Κολωνὸς Ἀθηνῶν [Μτχ ΙΜΩΦ].
25. ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ, Ἐλασιδῶν 28, Ρούφ, Βοτανικὸς Ἀθηνῶν [Μτχ ΙΜΩΦ].

 

Κατάλογος Ἱερῶν Μονῶν


1.    ΑΓ. ΣΚΕΠΗΣ Τροίας 20, Τ.Κ. 124 62  Χαϊδάρι. Τηλ. 210 5325193.
2.  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Αἰτωλίας 62 Τσακός, Τ.Κ. 153 41 Ἁγ. Παρασκευή. Τηλ. 210 6399957 -  2106385793 - 697760994
3.    ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 16, Ἅγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 173 42, Τηλ. 210 9884706.