Ζηζιούλια ρήματα

          Δημοσιεύει τό πρακτορεῖον ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων «Ρομφαία» τήν 11/24-2-2011 ὑπό τῖτλον:

«Περγάμου Ἰωάννης "Ἡ Ὀρθοδοξία δέν θά δυνηθῇ νά ἐπιβιώσῃ, ἐάν παραμείνῃ ἐν ἀπομονώσει"»


«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὀφείλη ὄντως νά παρακολουθήσῃ τάς συγχρόνους ἐξελίξεις καί νά μή κλεισθῇ εἰς τόν ἐαυτόν της, δέν δύναται νά πράξῃ τοῦτο χωρίς νά λαμβάνῃ ὑπ’ ὄψιν τῆς τάς βασικάς ἀρχάς τῆς ἐκκλησιολογίας καί τήν μακράν παράδοσιν αὐτῆς», ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων στήν εἰσήγησή του κατά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης.


        Ἐπίσης, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Μητροπολίτης Περγάμου κάνει λόγο γιά ἐνίσχυση τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, πρίν τήν σύγκληση τς Μεγάλης καί γίας Συνόδου.


Συγκεκριμένα ἀναφέρει: «Ἐπείγεται νά ἐνισχύση τό συνοδικόν αὐτῆς σύστημα, διά νά μή παραμένη κατατεμαχισμένη εἰς μεμονωμένας τοπικᾶς Ἐκκλησίας, καθ’ ὅν χρόνον ὁ κόσμος συρρικνοῦται ταχύτατα καί τά συμβαίνοντα εἰς τήν μίαν ἄκρην τῆς ὑφηλίου ἐπηρεάζουν αὐτοστιγμεί σχεδόν κάθε γωνίαν τῆς γῆς. Ἡ Ὀρθοδοξία δέν θά δυνηθῆ νά ἐπιβιώση, ἐάν παραμείνη ἐν ἀπομονώσει ἡ ἐν κατατμήσει εἰς αὐτάρκεις τοπικάς ἑνότητας. Ἀποτελεῖ ὑψίστην εὐθύνην ὅλων των ἐμπεπιστευμένων τήν ἡγεσίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως προωθήσουν τήν ἑνότητα αὐτῆς παντί σθένει καί ἄνευ χρονοτριβῆς».Μόνον πού ἡ Ὀρθοδοξία θά ἐπιβιώσῃ διότι ὁ Κύριος εἶπεν «Πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς», ἀλλά μακρυά ἀπό τούς ψευδεῖς τούτους ποιμένας καί τάς «Μεγάλας καί Ἁγίας» Συνόδους των, διά τῶν ὁποίων θά ἐπιχειρήσουν νά καταργήσουν τήν Ὀρθοδοξίαν, ὅπως προεῖπεν ὁ Κοσμᾶς Φλαμιάτος.