Σὲ iftar συμπροσευχόμενος ὁ κ. Βαρθολομαῖος

          Ἀναδημοσιεύομεν αὐτούσιον τήν κάτωθι εἴδησιν:
           «Τό νηστίσιμο δεῖπνο Iftar στή συνοικία Beyoglu τῆς Κωνσταντινούπολης ἔφερε γύρω ἀπό τό ἴδιο τραπέζι τούς ἡγέτες τῆς ἀρμενικῆς, ρωμαίικης, ἑβραϊκῆς καί συριακῆς κοινότητας τῆς Τουρκίας.
          Οἱ ἡγέτες τῶν κοινοτήτων συναντήθηκαν στό Mevlevihane (τεκές μεβλεβήδων) τῆς Galata καί ἔδωσαν μηνύματα ἑνότητας καί συσπείρωσης.

           Πρίν ἀπό τό νηστίσιμο δεῖπνο iftar οἱ φιλοξενούμενοι εἶχαν τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσουν τόν τελετουργικό περιστροφικό χορό Σεμά.
          Ὁ δήμαρχος τοῦ Beyoglu Ahmet Mishab Demircan εἶπε ὅτι εἶναι εὐτυχισμένος πού συγκέντρωσε γύρω ἀπό τό ἴδιο νηστίσιμο τραπέζι iftar τούς ἐκπροσώπους διαφορετικῶν θρησκειῶν.
          Ὁ μουφτής τῆς Κωνσταντινούπολης Καθηγητής Mustafa Cagrici, εἶπε τά ἑξῆς:
           «Σκοπός εἶναι νά ἀναπτύξουμε τίς σχέσεις καί τήν φιλία ἀνάμεσα σέ ὅλους ὅσους ζοῦν στή χώρα μας καί νά παρουσιάσουμε πόσο ἰσχυρή εἶναι ἡ κοινωνική μας εἰρήνη.»
           Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἀπό τήν πλευρά του ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίηση καί τήν ἠθική γαλήνη πού τοῦ χάρισαν ἡ συνάθροιση γύρω ἀπό τό ἴδιο νηστίσιμο τραπέζι iftar καί ἡ προσευχή πού ἔκαναν ὅλοι μαζί.
           Ἐνῶ ὁ ἀρχιραβίνος τῆς Τουρκίας, Ἰσαάκ Χάλεβα, ὑπογράμμισε ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἄν καί διαθέτουν διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις εἶναι στήν πραγματικότητα ἴσοι καί συμπλήρωσε τά ἑξῆς:
           «Αὐτήν τήν ἅγια μέρα ὅλοι μας εἴμαστε τό ἴδιο σπουδαῖοι καί ἴσοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. Καθόμαστε ἐδῶ χέρι μέ χέρι, ψυχή μέ ψυχή σέ ἕνα τραπέζι γεμάτη ἀγάπη» (romfea.gr 4.8.2011).


           Ὅπως καί πέρυσι, ὁμοίως καί ἐφέτος ὁ κ. Βαρθολομαῖος παρακάθηται εἰς τελετουργικά γεύματα μωαμεθανῶν καί μάλιστα  δηλώνει ὅτι ᾐσθάνθη «ἱκανοποίησιν καί ἠθικήν γαλήνην» ἀπό τό γεῦμα καί «τήν προσευχήν πού ἔκαναν ὅλοι μαζί». Εἶναι εὐδιάκριτον ὅτι τώρα πλέον ἀφοῦ αἱ συμπροσευχαί μετά τῶν αἱρετικῶν ἔγιναν τόσο συνηθισμένον φαινόμενον, πρέπει ὁ λαός νά συνηθίσῃ καὶ εἰς τάς συμπροσευχάς μετά τῶν ἀλλοθρήσκων. Ἐπειδή ἴσως κάποιοι νά μή κατενόησαν ἄλλοτε ὅτι εἰς αὐτά τά «ἰφτάρ» γίνονται συμπροσευχαί, ἰδού ὁ κ. Πατριάρχης τό τονίζει, ὥστε νά μή ὑπάρχῃ οὐδεμία ἀμφιβολία. Ποῦ εἶναι οἱ ἁγιορεῖται καί οἱ νεοημερολογῖται ἀντιοικουμενισταί; Τί θά πράξουν τώρα πού ὁ πολυχρονεμένος των Πατριάρχης προκλητικῶς ἐκφράζει τήν ἰκανοποίησιν διά τάς συμπροσευχάς μετά τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ; Τώρα πού ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ δημοσίως ὅτι ἐγγράφει εἰς τά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του, τάς σχετικάς ἀπαγορευτικάς διατάξεις τῶν ἱερῶν κανόνων; Ὀρθοτομεῖ, ἀκόμη, τόν λόγον τῆς ἀληθείας;