Ὁ Ἀμερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

demetrius        Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, κατά κόσμον Βίκτωρ Κυριάκου τοῦ Κωνσταντίνου (τοῦ πρὸ τῆς ἐκδημίας του διὰ τοῦ ἁγίου καὶ Ἀγγελικοῦ σχήματος μετωνομασθέντος εἰς Ναοὺμ Μοναχὸν) καί τῆς Χρυσῆς (ἀμφοτέρους καταγομένους ἐκ Βέβης Φλωρίνης), ἐγεννήθη εἰς τὴν πόλιν τοῦ Τορόντο Καναδᾶ τὸ ἔτος 1974 καὶ ἦτο ἐνορίτης εἰς τὴν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τῆς ἰδίας πόλεως. Οἱ γονεῖς του κατάγονται ἀπό τὴν Φλώριναν τῆς Μακεδονίας. Ἀνετράφη γαλουχούμενος τά νάματα τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας ἀπό τούς εὐσεβεῖς γονεῖς του καὶ τοὺς εὐλαβεστάτους ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας του.

        Ἐπειτα ἀπὸ προσκυνηματικὴν περιήγησιν εἰς τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ ἔτος 1994 ἀκολουθεῖ τὴν ὁδὸν τοῦ Μοναχισμοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν Μεταμορφώσεως Βοστώνης μετωνομασθεὶς εἰς Δημήτριον Μοναχόν. Τὸ 1999 ἐχειροτονήθη Διάκονος, τὸ 2005 Πρεσβύτερος καὶ τὸ 2006 Ἐπίσκοπος. Τὸ 2012 ἐνετάχθη εἰς τὴν κανονικὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. ἀκολουθούμενος ἀπό ἰκανόν ἀριθμόν Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ Ἐνοριῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καὶ ἀνέλαβεν τὴν Ἐπισκοπὴν Βοστώνης. Τὴν 6/19 Φεβρουαρίου 2014 ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀμερικῆς καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν Κυριακὴν 18-4 / 11 – 5 – 2014 παρουσίᾳ, ἐκτὸς τῶν Ἀρχιερέων τῆς ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς καὶ τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἐλλάδος καὶ ἐκπροσώπων τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς.

        Ὁ Σεβασμιώτατος ἐκτὸς τὴς Ἀγγλικῆς ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνικὴν καὶ γνωρίζει τὴν Σλαβονικὴν, ἀλλά καὶ τὴν Ἰσπανικὴν καὶ τὴν Γαλλικὴν γλῶσσαν.

        Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εἶναι εἰς τὰς 26 Ὀκτωβρίου – Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου (8 Νοεμβρίου Ν.Η.).

 

              Ἡ φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι:

          α) «Δημητρίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντός τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

β) «Δημητρίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, ἡμῶν δέ πατρός καί Ἱεράρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).