Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ

metmoses2Μητροπολίτης Μωυσῆς (κατὰ κόσμον Moses John Joseph Mahany τοῦ Francis καὶ τῆς Rita) ἐγεννήθη εἰς τό Σάν Χοσέ, στήν Καλιφόρνια  τὸ ἔτος 1955 (ν.ἡ). Οἱ γονεῖς του ἦσαν Ρωμαιοκαθολικοί. Ἐγνώρισε τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία ἀπό μιά ἐνορίαν τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς τό 1975. Ἀνεχώρησεν ἀπό τόν κόσμον εἰς τήν ἡλικίαν τῶν δεκαεννέα ἐτῶν ὡς κατηχούμενος καί ἐβαπτίσθη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεταμορφώσεως Βοστώνης ὅπου ἔγινε δόκιμος καί ἐν συνεχείᾳ Μοναχός ἐν ἔτει 1978. Τό 1992 ἐχειροτονήθη Διάκονος. Ἱερεὺς ἐχειροτονήθη κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ἀναλήψεως τοῦ 1996 καὶ Ἐπίσκοπος εἰς τὰς 7-10- 1996. Τόν Δεκέμβριον τοῦ 2001 ἐγκατεστάθη εἰς τὸ Σιάτλ ὡς Μητροπολίτης καὶ τὸν Μάρτιον τοῦ 2007 μετεφέρθη εἰς τὴν Μητρόπολην τοῦ Πόρτλαντ.

Τὸν Μάϊον τοῦ 2011 προσεχώρησεν εἰς τὴν Κανονικὴ Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁμοῦ μετὰ τῶν ὑπ’ αὐτὸν κλῆρον καὶ λαόν. Τὴν 2αν / 15ην Νοεμβρίου 2012 κατόπιν αἰτήματος τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Νοτίου Ὀντάριο Καναδᾶ καὶ εἰς τὰ πλαίσια τῆς εύρυθμωτέρας διοικήσεως τῆς Βορείου Ἀμερικῆς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ἐξέλεξε τοῦτον παμψηφεὶ Μητροπολίτην τῆς ἀρτισυστάτου καὶ προσωποπαγοῦς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο  μὲ δικαιοδοσίαν τὸ Νότιον Ὀντάριο Καναδᾶ.

Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο  κ. ΜΩΫΣΕΩΣ εἶναι εἰς τὰς 4 Σεπτεμβρίου – Ἁγίου Μωϋσέως τοῦ Θεόπτου (17 Σεπτεμβρ. Ν.Η.)
Ἡ φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι:
α) «Μωϋσέως τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Τορόντο , ἡμῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ)· καὶ
β) «Μωϋσέως τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Τορόντο , ἡμῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ).