Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ


LOUNIS῾Ο Σεβασμιώτατος ᾿Επίσκοπος Λούνης καὶ Ἔξαρχος Ἰταλίας κ. Σιλουανὸς (κατὰ κόσμον Francesco Livi) ἐγεννήθη εἰς τὴν Πιστόϊαν τῆς ᾿Ιταλίας ἐν ἔτει 1947. Εἶναι πτυχιοῦχος καὶ διδάκτωρ Φιλοσοφίας ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Φλωρεντίας, διπλωματοῦχος Θεολογίας ἐκ τοῦ Γρηγοριανοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ρώμης, διπλωματοῦχος Ψυχαναλυτὴς ἐκ Σχολῆς τῆς Φλωρεντίας καὶ ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Σεργίου Παρισίων.


Ἦτο παπικὸς κληρικὸς καὶ μετεστράφη εἰς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν ἐν ἔτει 1985. ῞Ιδρυσε τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν τοῦ ῾Οσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ εἰς τὴν Πιστόϊα. Τὸ 1999 προσεχώρησεν εἰς τὴν ῾Ιερὰν Σύνοδον τῶν ᾿Ενισταμένων, ἐξ αἰτίας τῆς ἐξαπλώσεως τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τὰς λεγομένας ἐπισήμους ᾿Ορθοδόξους ᾿Εκκλησίας.

Ἐχειροτονήθη  Διάκονος τὴν 28-8-1999 (ἐκ.ἡμ.) καὶ Πρεσβύτερος τὴν 19-8-1999 (ἐκ.ἡμ.) ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κυρὸν Κυπριανόν. ᾿Αρχιερεὺς ἐχειροτονήθητὴν 9.2.2004 ἐκκλ. ἡμερ. Ἀπὸ τὸν Μάρτιον τοῦ 2014 ἀποτελεῖ κανονικὸν μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος.


Σεβασμιώτατος ἀναπτύσσει πλούσιον ἱεραποστολικόν, φιλανθρωπικόν, ἐκπαιδευτικόν, συγγραφικὸν καὶ ἐπιμορφωτικὸν πνευματικὸν ἔργον ἐν Ἰταλίᾳ.

  Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Λούνης κ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ εἶναι εἰς τὰς 30 Ἰουλίου (12 Αὐγούστου ν.ἡ.) - Ἁγίου Ἀποστόλου Σιλουανοῦ ἐκ τῶν ἐβδομήκοντα.


Ἡ φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι:
α) «Σιλουανοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Λούνης, Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Ἰταλίας, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του)
καὶ
β) «Σιλουανοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Λούνης, Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Ἰταλίας, ἡμῶν δέ πατρός καί Ἱεράρχου πολλά τά ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).