Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ

photiosὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Δημητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΣ, κατὰ κόσμον Σάββας Μαντάλης τοῦ Γεωργίου καί τῆς Χρυσῆς, ἐγεννήθη εἰς τὴν Ρόδον τῶν Δωδεκανήσων  τὸ ἔτος 1968.

Τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1986 διέκοψε τὰς τεχνικάς του σπουδάς καὶ τὸν Ἰανουάριον τοῦ ἑπομένου ἔτους ἐκάρη Μοναχός. Τό 1994 ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ τό ἑπόμενον ἔτος Πρεσβύτερος. Τόν Ἰούλιο τοῦ 1998, μετώκησεν εἰς τὴν Ἱεράν Μονήν Ἐσφιγμένου ἀπ΄ ὅπου τόν Ἰούνιο τοῦ 1999 ἐκλήθη ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρὸν Χρυσόστομον διὰ νὰ ἀναλάβῃ τήν διεύθυνσιν τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ ἐπισήμου δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας μας «Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας».

Τὸν Αὔγουστον τοῦ ἰδίου ἔτους ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐξέλεξε καὶ ἐχειροτόνησε τοῦτον Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Μαραθῶνος. Ταυτοχρόνως ἀνέλαβε καί τήν Γραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Παραλλήλως πρὸς τὰ καθήκοντά του ἐξηκολούθησε τὰς Σπουδάς του λαμβάνων τὸ Πτυχίον του μὲ ἄριστα εἰς τὰς Σπουδὰς εἰς τὸν Ἑλληνικόν Πολιτισμόν (ἀπὸ τὸ Ἐλληνικόν Ἀνοικτόν Πανεπιστήμιον). Ἔχει Μεταπτυχιακόν Δίπλωμα Είδικεύσεως εἰς τὰς Ἐπιστήμας τῆς Ἀγωγῆς (Συνεχιζομένην Ἐκπαίδευσιν, ἀπὸ τὸ Ἀνοικτὸν Πανεπιστημιον Κύπρου), Μεταπτυχιακὸν Δίπλωμα Εἰδικεύσεως εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν (ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Ἀνοικτὸν Πανεπιστήμιον) καὶ ἔχει ὁλοκληρώσει προγράμματα καταρτίσεως μὲ θέματα: α) «Ἑλληνισμὸς καί Δύσις» (Ἑλληνική Ἱστορία), β) «Διοίκησις μή Κερδοσκοπικῶν Ὀργανισμῶν», γ) «Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Ζωή»,  δ) «Πολιτισμικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Κατάρτιση» καὶ «Ἡ Γλῶσσα τῶν Ἑλληνικῶν Λειτουργικῶν Κειμένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Δημητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΣ ἐκτὸς τῆς Ἑλληνικῆς ὁμιλεῖ τήν ἀγγλικὴν γλῶσσαν καὶ ἀποτελεῖ μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολικοῦ Ἔργου. Ὡς μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος ἔχει τήν εὐθύνην τῆς ὀργανώσεως καί λειτουργίας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν καὶ τῶν Προγραμμάτων Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως. Ἀπό τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2008, ὡρίσθη μέλος καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νομικῶν Θεμάτων.

Ἔχει ἀναλάβει τὴν Τοποτηρητείαν τῶν χηρευουσῶν Μητροπόλεων Φθιώτιδος (ἀπό τό ἔτος 2000) καί Κυκλάδων καί Δωδεκανήσου (ἀπό τό ἔτος 2010). Ἀπό τὸ 2009 ὡρίσθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς μόνιμον μέλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2010 ἀνέλαβε τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Έξελέγη Μητροπολίτης Δημητριάδος τόν Όκτώβριον τοῦ 2015.

Έκ τοῦ 2003 ἀνέλαβεν τήν ἀνασύστασιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης Δαφνίου τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου π. Δανιήλ Μπούρα, ἡ ὁποία εὑρίσκεται πλησίον τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαφνίου εἰς τό Χαϊδάρι Ἀττικῆς, ἔνθα καὶ διαμένει.

Τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΥ εἶναι στίς 6 Φεβρουαρίου (19 Φεβρουαρίου Ν.Η.) Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

   Ἡ φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι:
α) «Φωτίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, τῆς άγιωτάτης Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντὸς τῆς Έπαρχίας καί τῶν Τοποτηρητειῶν του) 
   καὶ
β) «Φωτίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, τῆς άγιωτάτης Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἡμῶν δέ πατρός καί Ϊεράρχου πολλά τά ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Έπαρχίας καί τῶν Τοποτηρητειῶν του).