Διάφορα

 

+Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

 

ΔΙΕΡΧΟΜΑΣΤΕ μεγάλη κρίση ἐδῶ καὶ ἐνάμισυ χρόνο ἐξ αἰτίας τῆς παγκόσμιας ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Τὸ πρόβλημα, ἀσχέτως τῆς προελεύσεώς του, εἶναι ὑπαρκτὸ καὶ ἡ ἀνθρωπότητα δοκιμάζεται. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀντιμετωπίζουμε πάντοτε τὶς διάφορες κρίσεις, τὰ λυπηρὰ τοῦ βίου, σὰν εὐκαιρίες πνευματικῆς αὐτοκριτικῆς, καλύτερης καὶ βαθύτερης μετανοίας, ἀλλὰ καὶ ἐνδυναμώσεως στὴν πίστη, στὴν ἐλπίδα καὶ στὴν ἀγάπη.

 

 

«Ἱμερτόν ἐξέφηνε σύν πανολβίῳ Ἤχῳ Πατήρ, ὃν γαστρὸς ἐξηρεύξατο»

 

ὑπό π. Νικηφόρου Νάσσου

μεγάλη, Δεσποτική Ἑορτή τῶν Ἁγίων Θεοφανίων, ἤ Ἐπιφανίων ἀποτελεῖ καί αὐτή «σταθμό» στό ἕνα, τό ἑνιαῖο καί μέγα μυστήριο τῆς θείας, σωτηριώδους Οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία Οἰκονομία γιά μᾶς Αὐτός ὁ Θεάνθρωπος Κύριος «ἑκών ἠργάσατο».

Φυλὴ Ἀττικῆς, 2/15-10-2018

 

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος!

 Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή

 

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Καλλίνικε, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι άγιοι Αρχιερείς,

Σεβαστοί Πατέρες και Μητέρες,

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές!

Δόξα τῇ μιᾷ Αγίᾳ, Ομοουσίᾳ, Ἀδιαιρέτῳ καὶ ζωοποιῷ Τριάδι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων!

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας
Σάββατο, 25-8/7-9-2019

 

+Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

 

«Μακαρία ἡ ὁδὸς ᾗ πορεύει σήμερον,
ὅτι ἡτοιμάσθη σοι τόπος ἀναπαύσεως»

 

Μακαριώτατε,
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες,
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Εἰσαγωγικὰ

 ἀναδημοσιευομένη ἐνταῦθα σύντομος Κανονικὴ μελέτη τοῦ ἐπιφανοῦς καὶ διακρινομένου ἐπὶ συνέσει, ἀρετῇ καὶ θαυμαστῇ συγκροτήσει μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Μαγνησίας Χρυσοστόμου Νασλίμη (+1973), τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτελεῖ κατὰ κάποιον τρόπο συνέχεια ἄλλου προσφάτως ἀναρτηθέντος κειμένου, ἐπικριτικοῦ ἔναντι τῆς καινοτόμου διαθέσεως τῆς συγχρόνου ἐποχῆς εἰς τὰ τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς φθορὰν τῆς Ὀρθόδοξου Πίστεως καὶ τοῦ Ἤθους Αὐτῆς (βλ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀβερκίου: «Πρέπει νὰ συμμορφοῦται ἡ Ἐκκλησία πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς συγχρόνου ἐποχῆς;»).

Τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου


Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί,


Ἐκκλησία μας ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὸ σχῖσμα τοῦ 1924 ὀργανώθηκε προσλαμβάνοντας νομικὴ προσωπικότητα. Ἀρχικῶς ὅσοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ δὲν ἀκολούθησαν τὴν καινοτομία τοῦ Ν/Η συνέστησαν στὴν Ἀθήνα τὸν «Σύλλογο τῶν Ὀρθοδόξων», ὁ ὁποῖος τὸ 1926 μετονομάσθηκε σε «Ἑλληνικὴ Θρησκευτικὴ Κοινότης τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν». Ἀργότερα συνεστήθησαν κὰι ἄλλα Σωματεῖα καὶ Ἀστικὲς Ἑταιρίες διὰ τῶν ὁποίων ἐκαλύφθη ἡ νομικὴ προσωπικότης τῶν Μοναστηρίων, Ἐνοριῶν καὶ Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ ἡ κεντρική της Συνοδικὴ διοίκηση. Γιατὶ χρειάζεται ἡ Νομικὴ προσωπικότητα; Ἂς ἀκούσουμε τὶ ἔλεγε γιὰ αὐτὸ ὁ κ. Κ. Κυριαζόπουλος πρὶν 4 χρόνια στὶς μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις του, ποὺ εἶναι ἀναρτημένες στὸν οἰκεῖο ἱστότοπο τοῦ ΑΠΘ.

Ἀπὸ τὸν βίον τῶν Βυζαντινῶν

1η Ἰανουαρίου δὲν ἦτο ἀνέκαθεν ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ ἔτους. Ἡ Ἐκκλησία ὥριζεν ὡς «πρωτοχρονιὰ» τὴν 1ην Σεπτεμβρίου. Αὐτὸ ἔγινεν ἀργότερα. Πάντως, ἡ «πρωτοχρονιὰ» δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἀναγνωρισθῇ ὡς ἰδιαιτέρα ἑορτή. Διὰ τοὺς Χριστιανοὺς [ἡ 1η Ἰανουαρίου] ἦτο μόνον ἡ Περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.

(9/22-1-1935 – 6/19.11.2018)

Ο αείμνηστος αδελφός Βασίλειος Μαρινέας γεννήθηκε στο χωριό Ρίγκλια της Μεσσηνιακής Μάνης (22-1-1935). Ήταν το τέταρτο παιδί εξαμελούς οικογένειας του Ηλία Μαρινέα και της Όλγας το γένος Μπαζίγου. Τη δεκαετία του 1950 ήλθε στην Αθήνα όπου σπούδασε (εργαζόμενος ταυτόχρονα) και έλαβε Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού. Άσκησε το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού έως το τέλος της ζωής του. Νυμφεύθηκε την Αικατερίνη Βλάχου και απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου 

[Εἰσήγησις στὴν Σύναξη Κατηχητῶν τῆς 11/24.9.2016

 

Ὅπως θὰ ἔχετε πιθανὸν πληροφορηθεῖ, προσφάτως ὁ Ὑπουργός Παιδείας δήλωσε σὲ τηλεοπτική ἐκπομπή: 

 1. Σήμερα εἶναι ἰδιαίτερη ἡμέρα γιὰ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία
 2. ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΣΚΕΨΗ:Ἐναρκτήρια Ὁμιλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
 3. Εὐχαριστήρια ἀποφώνηση Οἰκείου Ἱεράρχου
 4. Ποία ἡ ἀληθὴς Νηστεία
 5. Κῶδιξ Ἀναρτήσεων Συνοδικοῦ Ἱστοτόπου
 6. Περὶ τοῦ Ἁγίου Βασιλέως Ἰωάννου Δουκὸς τοῦ Βατάτζη
 7. Οἱ Γάμοι τῶν Ἱερωμένων
 8. Η ΜEΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
 9. Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΟΖΕΒΙΤΗΣ ΕΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
 10. Ὕμνος εἰς τὴν Ἁγίαν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Παρασκευὴν
 11. Βίος καὶ Πολιτεία τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Θεοδώρας τῆς Βασιλίσσης Ἄρτης
 12. Κυριακὴ Δ’ τῶν Νηστειῶν
 13. Ὁ ῞Αγιος Εὐθύμιος Σάρδεων
 14. Χριστούγεννα
 15. Εἰσήγησις ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παρθενίου τοῦ Χίου
 16. Ὁμιλία εἰς τά Εἰσόδια τῆς Παναγίας
 17. Ἀπολογισμός τοῦ ἔργου τῆς Ἱ. Συνόδου δεκαετίας 2003-2013
 18. Λειτουργικαί Ὑπομνήσεις
 19. Τὸ μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον
 20. Εἰκονομαχία καί Οἰκουμενισμός