Διάφορα

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

kallinikos3Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος (κατὰ κόσµον Κωνσταντῖνος Σαραντόπουλος τοῦ Εὐστρατίου καὶ τῆς Ἑλένης) ἐγεννήθη τὴν 24-6/7-7-1946 στὸν Πειραιά. Ἐσπούδασεν Ἰατρικὴν (εἰς τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήµιον Θεσσαλονίκης).

Ἀπὸ νεαρὰν ἡλικίαν θέτει ἑαυτὸν ὑπὸ τὴν πνευµατικὴν καθοδήγησιν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιµανδρίτου τότε, Καλλιοπίου Γιαννακουλοπούλου (µετέπειτα Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Πενταπόλεως). Τὸ 1971 ἀκολουθεῖ τὸν Μοναχισµὸν ὑπὸ τὸν µακαριστὸν Γέροντα Μητροπολίτην Κορινθίας  Κάλλιστον, ὑπὸ τοῦ ὁποίου κατὰ τὸ αὐτὸν ἔτος, ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος καὶ Πρεσβύτερος.

Τὸ 1979 ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου. Εἶναι Ἔξαρχος Εὐρώπης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ἐνῶ ἀπὸ τοῦ 1985 εἶναι Τοποτηρητὴς Ἰονίων Νήσων καὶ ∆υτικῆς Ἑλλάδος. Κατὰ τὴν περίοδον 1998-2001 διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Γενικοῦ Ταµείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ ἐπὶ τῆς προεδρίας του ἐγένετο  κατορθωτὴ ἡ ἐξυγίανσις τοῦ οἰκονοµικοῦ φορέως τῆς  Ἐκκλησίας ἡµῶν, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν προηγουµένην περίοδον εἶχεν ὑποστῆ πολλὰς δυσχερείας. Τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2010, ὅπως καὶ τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2013, ἐπανεξελέγη εἰς τὴν θέσιν τοῦ Προέδρου τοῦ Γενικοῦ Ταµείου.

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος διετέλεσεν ὡς Μητροπολίτης Ἀρχιγραµµατεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ µέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ∆ογµατικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητηµάτων.

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἐξελέγη εἰς διαδοχὴν τοῦ µεταστάντος Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόµου (Κιούση) τὴν 22.9/5.10.2010 καὶ ἐνεθρονίσθη τὴν 4/17.10.2010.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ εἶναι εἰς τὰς 29 Ἰουλίου (11 Αὐγούστου Ν.Η.) – Ἁγίου Μάρτυρος Καλλινίκου.

φήµη τοῦ Μακαριωτάτου εἶναι:

α. «Καλλινίκου τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν) καὶ

β. «Καλλινίκου τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν).

gox0001

Ὁ Μακαριώτατος, ὡς Μητροπολίτης Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλινικος, εἰς τὰς 5-6-1998 συνοδεύων τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον κυρὸν Χρυσόστομον κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τὸν τότε Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνον Στεφανόπουλον.