Παραινετικά

Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὑπὲρ τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου στὴν Κύπρο

Παραθέτουμε ἄγνωστο Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ὅπως δημοσιεύθηκε στὸ Φυλλάδιο τοῦ «Συλλόγου τῶν Ὀρθοδόξων» μὲ τίτλο «Ἡ Ἄγκυρα τῆς Πίστεως», ἐν Ἱερουσαλήμ, 1961, 32 σελίδων, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐνισχυτικὸ ὑπὲρ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν διακρατούντων τὴν Ἡμερολογιακὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Δημοσιεύεται μεταξὺ καὶ ἄλλων θαυμαστῶν περιστατικῶν, ὅπως καὶ τοῦ γνωστοῦ Θαύματος τῆς Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὸ 1925, στὶς σελ. 19-20 τοῦ ἐν λόγῳ Φυλλαδίου καὶ τὸ παραθέτουμε αὐτούσιο:

Agios Georgiosξ ἀλληλογραφίας μετὰ τῶν ἐν Κύπρῳ Ὀρθοδόξων Παλαιοημερολογιτῶν, μᾶς ἐσημειώθη ταχυδρομικῶς καὶ τὸ ἀκόλουθον θαῦμα: Ὁ ἐκ Βάσας Κοιλανίου [τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ] Ἰωάννης Χειμώνας διαφωτισθεὶς ἀπὸ τῶν ἐν Κύπρῳ Κληρικῶν καὶ ἀκολουθήσας τὴν μετ’ αὐτῶν πορείαν τοῦ Ὀρθοδόξου Παλαιοῦ ἡμερολογίου, μετὰ καὶ ἄλλων συγχωριανῶν αὐτοῦ, ἡ γυνὴ αὐτοῦ Ἑλένη οὐδόλως ἐπείθετο εἰς τὴν μετ’ αὐτοῦ σύμπνοιαν, προβαλλομένη ἐπὶ τούτῳ διαφόρους εὐλαβητικὰς προφασεολογίας· ὅτι δῆθεν θὰ ἔχῃ καθυστέρησιν τακτικοῦ ἐκκλησιασμοῦ κ.λ.π. Ἐν τέλει, μὲ τὰς πολλὰς παρακλήσεις τοῦ ἀνδρός, συγχωριανῶν, καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Χρυσοστόμου Μοναχοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει μονάζοντος, ἀπεφάσισε νὰ ἀκολουθήσῃ καὶ αὐτή, ἀλλὰ 99 % μὲ ψυχρότητα.

Προκειμένης προηγουμένης συνεννοήσεως μὲ τὸν Παπᾶ Μελέτιον Σταυροβουνιώτην νὰ ἔλθῃ εἰς Βάσαν νὰ λειτουργήσῃ εἰς τὸ ἐξωκκλῆσι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἔξωθεν τοῦ αὐτοῦ χωρίου, καὶ τὸ ὁποῖον ἦτο διπλοκλειδωμένον ἀπὸ τοὺς «ζηλωτὰς» τοῦ φραγκοημερολογίου, καὶ τῇ δραστηριότητι τοῦ κ. Ἰωάννου Χειμώνα ἀνοίξαντος τοῦτο, ἐπορεύοντο οἱ ἀκόλουθοι τοῦ Παλαιοῦ ἑορτολογίου διὰ νὰ τελέσουν τὴν θείαν Λειτουργίαν, ὅπου μετ’ αὐτῶν συνεπορεύετο καὶ ἡ γυνὴ τοῦ ἄνωθεν Ἰωάννου τελευταία ἀπὸ ὅλους μὲ μεγάλην ψυχρότητα…

ταν ἔξαφνα ἀκούῃ ὄπισθέν της ζωηρὰ βήματα ἀλόγου! Στρέψας δὲ τὰ βλέμματα, ὦ τοῦ θαύματος, βλέπει τὸν Ἅγιον Γεώργιον ἔφιππον εἰς ἄσπρον ἄλογον ἀκολουθοῦντα! Ἔμφοβος δὲ γενομένη τρέχουσα ἔφθασε τοὺς ἄλλους. Καὶ μόλις ἐμβῆκαν μέσα ἀπὸ τὰ κάγκελα εἰς τὸ προαύλιον τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος ἄφαντος ἐγένετο. Ὅτε καὶ κατάπληκτος αὕτη γενομένη, ἐδόξασε μεγαλοφώνως τὸν Θεὸν καὶ τὸν Ἅγιον Γεώργιον! Ἔκτοτε δέ, ἐγένετο διαπρύσιος κήρυξ καὶ ἔνθερμος ἀκόλουθος τοῦ Ὀρθοδόξου Παλαιοῦ ἡμερολογίου…