Ἀντιαιρετικά

 

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καί Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ

 

Α΄. Εἶναι γνωστὸν καὶ ἔχουν γραφῆ πολλά, ἔγκυρα καὶ ἀναμφισβήτητα περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἐντεῦθεν τοῦ 1920 ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἀντιμετωπίζει κυρίως Ζήτημα Ἡμερολογίου, ἀλλὰ κυρίως Ζήτημα Οἰκουμενισμοῦ.


ἄρρηκτος σχέσις Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ Ἡμερολογιακῆς Μεταρρυθμίσεως εἶναι τεκμηριωμένη ἀπολύτως, ἐξ ἐπόψεως ἱστορικῆς καὶ θεολογικῆς1.

Πρὸ ἑξαμήνου, πραγματοποιήθηκε ἕνα μεῖζον Οἰκουμενιστικὸ γεγονὸς πολὺ μεγάλης σημασίας καὶ βαρύτητος, τὸ ὁποῖο μᾶλλον δὲν προσέχθηκε μέσα στὸν καταιγισμὸ τόσων ἄλλων ἀποπροσανατολιστικῶν συμβάντων: ἡ 11η Γενικὴ Συνέλευση τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν» στὴν Καρλσρούη τῆς Γερμανίας. Πρὶν ὅμως νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ αὐτό, θεωροῦμε καλὸ νὰ κάνουμε μιὰ σύντομη ἀναδρομὴ στὴν μέχρι τώρα ἐξέλιξη, γιὰ νὰ κατανοήσουμε καλύτερα τὰ ὅσα διαδραματίσθηκαν καὶ τὸ μέγεθος τῶν εὐθυνῶν μας.

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης & Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος

ΕΔΩ καὶ ἕναν αἰῶνα κηρύξεως τῆς κακοδοξίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐφαρμόζεται μὲ ἰδιαίτερο ζῆλο καὶ συχνότητα ἡ ἔκφρασή του διὰ κοινῶν συναντήσεων καὶ δράσεων, ὅπως καὶ διὰ κοινῶν τελετουργιῶν καὶ προσευχῶν ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντας εἰς αὐτόν. Οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστὲς καὶ οἱ ποικίλης ἀποχρώσεως ἑτερόδοξοι (Παπικοί, Ἀντιχαλκηδόνιοι, Ἀγγλικανοί, Προτεστάντες κ.λπ.) συναγελάζονται καὶ συμπροσεύχονται σὲ κάθε σχετικὴ εὐκαιρία, τακτῶς καὶ ἐκτάκτως, παρέχοντες δῆθεν «κοινὴ μαρτυρία τῶν Ἐκκλησιῶν» στὸν κόσμο. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπιβεβαιώνουν δημόσια καὶ μὲ κάθε ἐπισημότητα ὅτι ἀποτελοῦν «ἀδελφὲς Ἐκκλησίες», καὶ ὅτι πραγματοποιοῦν τὴν «ὁρατὴ ἑνότητα» ἡ ὁποία τοὺς διέπει καὶ ἡ ὁποία εἶναι κατὰ τὴν γνώμη τους ἡ ἐπιθυμητὴ ἑνότητα παρὰ Θεοῦ (Για περισσότερα βλ. ΕΔΩ).

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος

ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐδῶ καὶ μισὸν αἰῶνα ἔχει πραγματοποιήσει ἕνα ἐντυπωσιακὸ ἄνοιγμα πρὸς τὰ ἄλλα θρησκεύματα, πρὸς τὴν λεγομένη «Οἰκουμένη ὅλων τῶν μεγάλων θρησκειῶν», μὲ καθαρὰ ἐγκόσμιους στόχους. Προέβη σὲ μία μετάθεση, σὲ μία «πελώρια μετάβαση» ὡς πρὸς τὴν βάση ἑνότητος τῶν ἀνθρώπων: ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, πρὸς ἕνα ὑπόδειγμα ἑνώσεως καὶ συνάφειας οὑμανιστικὸ-ἀνθρωπιστικό.

Μια απάντηση στο ανακοινωθέν του μητροπολίτου Κωνσταντίνου Τσίλη

του Οικουμενικού Πατριαρχείου που δημοσιεύτηκε στο FB

Από τον Jurayj (Γρηγόριο) Abdelmassih,

μέλους της Ινδονησιακής Ορθόδοξης Εκκλησίας

Προβαίνουμε στην αναδημοσίευση κειμένου από τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, λόγω του ενδιαφέροντος που έχει σχετικά με το θέμα του θορύβου που ξέσπασε σε κύκλους του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, από την χειροτονία του Θεοφ. Επισκόπου Νικοπόλεως (Τζακάρτας) κ. Δανιήλ ἀπὸ την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας για την Ορθόδοξη Ιερασποστολή της Ινδονησίας, προς ενημέρωσιν των αναγνωστών. Ενας Ὀρθόδοξος λαϊκός πιστός της Ιεραποστολής αποδομεί με χάρη τις εντελώς άστοχες κατηγορίες πατριαρχικού επισκόπου προς εκπλήρωσιν του Αποστολικού: «τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ» (Α΄ Κορ. 1:27-28).

ΣΤΙΣ θλιβερὲς ἡμέρες μας ἐκπληρώνεται ὁ προφητικὸς λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἄνδρες μεταξὺ τῶν φερομένων ὡς Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι θὰ λαλοῦν διεστραμμένα, διαστρεβλώνοντας τὴν Ἀλήθεια γιὰ νὰ ἐξαπατοῦν τοὺς πολλοὺς (βλ. Πράξ. 20:30).

+ Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμεντος

 

Α. Ἐκκλησιοµάχος Οἰκουµενισµὸς καὶ Ἡµερολογιακὸ Θέµα

 

ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ, οἱ ἅγιες Οἰκουμενικὲς καὶ Τοπικὲς Σύνοδοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἦταν ἀνέκαθεν Σύνοδοι τῆς Παραδόσεως, γιὰ τὸν λόγο δὲ τοῦτο εἶχαν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐπισφράγιση τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Αὐτὸ ἀποτελοῦσε καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς µὴ παρεκκλίσεως καὶ ἐκτροπῆς στὴν πολύµορφη πλάνη τῆς ἀποστασίας.


ΕΝΩ ἤδη ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία μαίνεται καὶ ἡ παγκόσμια ἀναταραχὴ προμηνύει θλιβερὲς ἐξελίξεις, οἱ Οἰκουμενιστὲς συμμετεῖχαν ὡς συνήθως σὲ ἀπαγορευμένες Συνοδικῶς καὶ Κανονικῶς συμπροσευχὲς μὲ ἑτεροδόξους γιὰ τὴν «ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν», ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς ἀποτυχημένης ἀγαπολογικῆς εἰρηνολογίας τους.

 1. «Oἱ συγκρητιστικὲς στρεβλώσεις δὲν ἀποτελοῦν διπλωµατικὲς ἁβρότητες»
 2. ΑΛΛΑΓΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
 3. «Οὐδέποτε διά μεσότητος, ἄνθρωπε, τά ἐκκλησιαστικά διωρθώθη»
 4. Ὁ Ἀρειανισμὸς παλαιὰ καὶ ὁ Νεο-αρειανισμὸς στὴν ἱστορία καὶ σήμερα
 5. ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΑ: Ἡ Συγκρητιστικἠ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
 6. 1919 - 2019 Ἑκατὸ ἔτη μιᾶς ἀντορθοδόξου πορείας
 7. ΟΙ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ! B'
 8. Σύντομη ἀπάντηση στὴν «ἀνταπάντηση» τοῦ Καθηγητοῦ κ. Κυριαζόπουλου
 9. ΟΙ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ!
 10. Μόσχα καὶ Κρήτη
 11. Ἡ Εἰρηνολογία καὶ Ἀγαπολογία τῶν Οἰκουμενιστῶν ἀποτελεῖ διαστρέβλωση τῆς Χριστιανικῆς Ἀληθείας
 12. Ὀρθόδοξη Διάκριση σὲ καιρὸ Οἰκουμενικῆς συγχύσεως
 13. Λόγος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου
 14. Ἡ ἀδυσώπητος ἀλήθεια
 15. Ἡ Ἀλήθεια τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας σὲ θέματα Πίστεως, Κανονικότητος καὶ Ἱστορίας ἔναντι θλιβερῶν ἀναληθειῶν κατηγόρων αὐτῆς μὲ ἀναφορὰ στὴν Χίο
 16. Ὀρθόδοξος Διαμαρτυρία κατὰ τῆς Ἄρσεως τῶν Ἀναθεμάτων Κωνσταντινουπόλεως – Ρώμης
 17. Ὀρθόδοξοι Ἀντιδράσεις εἰς τοὺς σκοποὺς τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν»
 18. Πορεία πρὸς τὴν «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον»:
 19. Έπιστολή πρὸς π. Νικόδημον Ἀεράκην
 20. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικὸς χθὲς καὶ σήµερα