Ἐκκλησιολογικά

Καταδίκη Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ Ρ.Ο.Ε.Δ.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΡΩΣΙΑΣ

 

Αὕγουστος 1983

Τὸ ἀνάθεμα κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

«Τοῖς βάλλουσι κατὰ τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ διδάσκουσιν ὅτι ἡ τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησία μεμέρισται ἐν οὕτω καλουμένοις "κλάδοις", οἵτινες διαφέρουσιν ἀλλήλων ἐν διδασκαλίᾳ καὶ τρόπῳ ζωῆς, ἢ ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία οὐχ ὑφίσταται ὁρατῶς, ἀλλ᾿ ἀπαρτισθήσεται ἐν τῷ μέλλοντι, ὅταν ἅπαντες οἱ "κλάδοι" ἢ τμήματα ἢ ὁμολογίαι ἢ προσέτι καὶ θρησκεῖαι ἑνωθῶσιν ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ οἵτινες οὐ διακρίνουσι τὴν ἱερωσύνην καὶ τὰ μυστήρια τῆς ᾿Εκκλησίας ἀπὸ τὴν ἱερωσύνην καὶ τὰ μυστήρια τῶν αἱρετικῶν, ἀλλὰ λέγουσιν ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ εὐχαριστία τῶν αἱρετικῶν εἰσὶν ἱκανὰ πρὸς σωτηρίαν· ὡσαύτως, τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς προμνημονευθεῖσιν αἱρετικοῖς ἢ συνηγοροῦσι, διαδίδουσι, ἢ ὑπεραμυνομένοις τῆς καινοφανοῦς αὐτῶν αἱρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἐν προσχήματι ἀδελφικῆς ἀγάπης, ἢ ὑποτιθεμένης ἑνώσεως τῶν διαχωρισθέντων Χριστιανῶν, ΑΝΑΘΕΜΑ».

 

῾Ο Πρόεδρος τῆς Συνόδου τῶν ᾿Επισκόπων
Μητροπολίτης Φιλάρετος


Τὰ μέλη τῆς Συνόδου:
Σεραφείμ, ᾿Αρχιεπίσκοπος Σικάγου
᾿Αθανάσιος, ᾿Αρχιεπίσκοπος Μπουένος-῎Αϋρες
Βιτάλιος, ᾿Αρχιεπίσκοπος Μόντρεαλ καὶ Καναδᾶ
᾿Αντώνιος, ᾿Αρχιεπίσκοπος Λὸς ῎Αντζελες
᾿Αντώνιος, ᾿Αρχιεπίσκοπος Γενεύης
᾿Αντώνιος, ᾿Αρχιεπίσκοπος Σὰν Φραντσίσκο
Σεραφείμ, ᾿Αρχιεπίσκοπος Καράκας
Παῦλος, ᾿Αρχιεπίσκοπος Σύδνεϋ
Λαῦρος, ᾿Αρχιεπίσκοπος Συρακουσῶν
Κωνσταντῖνος, ᾿Επίσκοπος Ρίτσμοντ
Γρηγόριος, ᾿Επίσκοπος Οὐάσιγκτον
Μᾶρκος, ᾿Επίσκοπος Βερολίνου
᾿Αλύπιος, ᾿Επίσκοπος Κλήβελαντ