Ἱερὰ Σύνοδος

GARD 2016 d Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. ΚΛΗΜΗΣ (κατὰ κόσµον Κύριλλος Παπαδόπουλος τοῦ Παύλου καὶ τῆς Ἑλένης) ἐγεννήθη εἰς ∆ράµαν Ἀν. Μακεδονίας ἐν ἔτει 1966. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (1985-1989) µὲ βαθµὸν πτυχίου «ἄριστα». Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1989 ἀποτελεῖ µέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. Ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος τὴν 11.12.1989 (ἐκ.ἡµ.) καὶ Πρεσβύτερος τὴν 29.11.1993 (ἐκ.ἡµ.) ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κυρὸν Κυπριανόν.

∆ιετέλεσε Γραµµατεύς, Ἐφηµέριος καὶ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἠσχολήθη δραστηρίως µὲ τὸ ἐκδοτικόν, ἐπιµορφωτικὸν καὶ ἀντι-αιρετικὸν ἔργον. Συνέγραψεν βιβλία, ἄρθρα καὶ µελέτας θεολογικοῦ, ἱστορικοῦ, ἁγιολογικοῦ καὶ πνευµατικοῦ περιεχοµένου καὶ συµµετεῖχε κατ’ ἐπανάληψιν εἰς τηλεοπτικὰς ἐκποµπάς, συνέδρια καὶ διαφόρους ἐκδηλώσεις. Ἐχειροτονήθη ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τὴν 7.10.2007 ἐκ.ἡµ. καὶ ἀνετέθη εἰς αὐτὸν ἡ θέσις τοῦ Γραµµατέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταµένων.

Τὴν 5/18 Μαρτίου 2014 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὡς Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος ὑπὸ τὸν αὐτὸν τίτλον ἀναλαµβάνων καὶ τὰ καθήκοντα τοῦ Γραµµατέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ταυτοχρόνως συµπεριελήφθη εἰς τὰ µέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς. Τὴν 15/28 Ἀπριλίου 2014 ἀνέλαβεν Τοποτηρητὴς τῆς νεοπαγοῦς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας καὶ συµπεριελήφθη εἰς τὰ µέλη τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν ∆ογµατικῶν-Κανονικῶν Ζητηµάτων, Νεότητος καὶ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου. Εἶναι ∆ιευθυντὴς Συντάξεως τῶν περιοδικῶν «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» καὶ « Ἅγιος Κυπριανός», ὡς καὶ Συντάκτης καὶ ἐπιµελητὴς ἐκδόσεως τοῦ ἐπισήµου περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας µας « Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», φροντίζων ἐνεργῶς καὶ τὴν εὔρυθµον λειτουργίαν τῆς ἐπισήµου Ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Συνόδου.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ εἶναι εἰς τὰς 24 Νοεµβρίου (7 ∆εκεµβρίου Ν.Η.) – Ἁγ. Κλήµεντος Ρώµης.

φήµη τοῦ Θεοφιλεστάτου εἶναι: 

α) «Κλήµεντος τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Τοποτηρητείας του) καὶ

β) «Κλήµεντος τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Τοποτηρητείας του).