Ἱερὰ Σύνοδος

photios

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. ∆ηµητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΣ, κατὰ κόσµον Σάββας Μαντάλης τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Χρυσῆς, ἐγεννήθη εἰς τὴν Ρόδον τῶν ∆ωδεκανήσων τὸ ἔτος 1968.

Τὸν ∆εκέµβριον τοῦ 1986 διέκοψε τὰς τεχνικάς του σπουδὰς καὶ τὸν Ἰανουάριον τοῦ ἑποµένου ἔτους ἐκάρη Μοναχός. Τὸ 1994 ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος καὶ τὸ ἑπόµενον ἔτος Πρεσβύτερος. Τὸν Ἰούλιον τοῦ 1998, µετώκησεν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἐσφιγµένου ἀπ’ ὅπου τὸν Ἰούνιον τοῦ 1999 ἐκλήθη ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸν Χρυσόστοµον διὰ νὰ ἀναλάβῃ τὴν διεύθυνσιν τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ ἐπισήµου δηµοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας µας « Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας».

Τὸν Αὔγουστον τοῦ ἰδίου ἔτους ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐξέλεξε καὶ ἐχειροτόνησε τοῦτον Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαµψάσης Ἐπισκοπῆς Μαραθῶνος. Ταυτοχρόνως ἀνέλαβε καὶ τὴν Γραµµατείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Παραλλήλως πρὸς τὰ καθήκοντά του ἐξηκολούθησε τὰς Σπουδάς του λαµβάνων τὸ Πτυχίον του µὲ ἄριστα εἰς τὰς Σπουδὰς εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισµὸν (ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Ἀνοικτὸν Πανεπιστήµιον). Ἔχει Μεταπτυχιακὸν ∆ίπλωµα Εἰδικεύσεως εἰς τὰς Ἐπιστήµας τῆς Ἀγωγῆς (Συνεχιζοµένην Ἐκπαίδευσιν, ἀπὸ τὸ Ἀνοικτὸν Πανεπιστήµιον Κύπρου), Μεταπτυχιακὸν ∆ίπλωµα Εἰδικεύσεως εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν (ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Ἀνοικτὸν Πανεπιστήµιον) καὶ ἔχει ὁλοκληρώσει προγράµµατα καταρτίσεως µὲ θέµατα: α) «Ἑλληνισµὸς καὶ ∆ύσις» (Ἑλληνικὴ Ἱστορία), β) «∆ιοίκησις µὴ Κερδοσκοπικῶν Ὀργανισµῶν», γ) «Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Ζωή», δ) «Πολιτισµικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Κατάρτισις» καὶ «Ἡ Γλῶσσα τῶν Ἑλληνικῶν Λειτουργικῶν Κειµένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΣ ἐκτὸς τῆς Ἑλληνικῆς ὁµιλεῖ τὴν ἀγγλικὴν γλῶσσαν καὶ ἀποτελεῖ µέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολικοῦ Ἔργου. Ὡς µέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος ἔχει τὴν εὐθύνην τῆς ὀργανώσεως καὶ λειτουργίας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν καὶ τῶν Προγραµµάτων Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως. Ἀπὸ τὸν Σεπτέµβριον τοῦ 2008, ὡρίσθη Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νοµικῶν Θεµάτων.

Ἔχει ἀναλάβει τὴν Τοποτηρητείαν τῶν χηρευουσῶν Μητροπόλεων Φθιώτιδος (ἀπὸ τὸ ἔτος 2000) καὶ Κυκλάδων καὶ ∆ωδεκανήσου (ἀπὸ τὸ ἔτος 2010). Ἀπὸ τὸ 2009 ὡρίσθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς µόνιµον µέλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Ἀµερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2010 ἀνέλαβε τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιγραµµατέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐξελέγη Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2015.

Ἀπὸ τοῦ 2003 ἀνέλαβεν τὴν ἀνασύστασιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης ∆αφνίου τοῦ ἀειµνήστου Ἀρχιµανδρίτου π. ∆ανιὴλ Μπούρα, ἡ ὁποία εὑρίσκεται πλησίον τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς ∆αφνίου εἰς τὸ Χαϊδάρι Ἀττικῆς.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου ∆ηµητριάδος κ. ΦΩΤΙΟΥ εἶναι εἰς τὰς 6 Φεβρουαρίου (19 Φεβρουαρίου Ν.Η.) Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

φήµη τοῦ Σεβασµιωτάτου εἶναι:

α) «Φωτίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως ∆ηµητριάδος, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας καὶ τῶν Τοποτηρητειῶν του) καὶ

β) «Φωτίου τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου, τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως ∆ηµητριάδος, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας καὶ τῶν Τοποτηρητειῶν του).