Ἱερὰ Σύνοδος

LOUNIS Σεβασµιώτατος Ἐπίσκοπος Λούνης καὶ Ἔξαρχος Ἰταλίας κ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ (κατὰ κόσµον Francesco Livi) ἐγεννήθη εἰς τὴν Πιστόϊαν τῆς Ἰταλίας ἐν ἔτει 1947. Εἶναι πτυχιοῦχος καὶ διδάκτωρ Φιλοσοφίας ἐκ τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Φλωρεντίας, διπλωµατοῦχος Θεολογίας ἐκ τοῦ Γρηγοριανοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Ρώµης, διπλωµατοῦχος Ψυχαναλυτὴς ἐκ Σχολῆς τῆς Φλωρεντίας καὶ ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Σεργίου Παρισίων.

Ἦτο παπικὸς κληρικὸς καὶ µετεστράφη εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν ἐν ἔτει 1985. Ἵδρυσε τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶµ τοῦ Σάρωφ εἰς τὴν Πιστόϊα. Τὸ 1999 προσεχώρησεν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῶν Ἐνισταµένων, ἐξ αἰτίας τῆς ἐξαπλώσεως τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ εἰς τὰς λεγοµένας ἐπισήµους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.

Ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος τὴν 28-8-1999 (ἐκ.ἡµ.) καὶ Πρεσβύτερος τὴν 19-8-1999 (ἐκ.ἡµ.) ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κυρὸν Κυπριανόν. Ἀρχιερεὺς ἐχειροτονήθη τὴν 9.2.2004 ἐκκλ. ἡµερ. Ἀπὸ τὸν Μάρτιον τοῦ 2014 ἀποτελεῖ κανονικὸν µέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος.

Σεβασµιώτατος ἀναπτύσσει πλούσιον ἱεραποστολικόν, φιλανθρωπικόν, ἐκπαιδευτικόν, συγγραφικὸν καὶ ἐπιµορφωτικὸν πνευµατικὸν ἔργον ἐν Ἰταλίᾳ.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου Ἐπισκόπου Λούνης καὶ Ἐξάρχου Ἰταλίας κ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ εἶναι εἰς τὰς 30 Ἰουλίου (12 Αὐ γούστου ν.ἡ.) - Ἁγίου Ἀποστόλου Σιλουανοῦ ἐκ τῶν ἑβδοµήκοντα.

φήµη τοῦ Σεβασµιωτάτου εἶναι: 

α) «Σιλουανοῦ τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Λούνης Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου πάσης Ἰταλίας, ἡµῶν δὲ πα τρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

β) «Σιλουανοῦ τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Λούνης Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου πάσης Ἰταλίας, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).