Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων


ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ζ’


        Τὴν Παρασκευήν, 24ην Αὐγούστου/6ην Σεπτεμβρίου 2013 εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ Ζ’ Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

        Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.

 

        Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, ἐσυνεχίσθη ἡ ἀναφορὰ εἰς τὸ «Χρονικὸν» περὶ τῆς ἀντιδράσεως τῶν Ὀρθοδόξων ἔναντι τῆς πτωτικῆς πορείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐν Ἑλλάδι, καὶ δὴ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας.


        Ἡ συζήτησις ἐπεκεντρώθη εἰς τὴν κρίσιμον περίοδον 1960 κ.ἑ., ἡ δὲ ἔρευνα ἐγένετο εἰδικώτερον ἐπὶ τῇ βάσει σχετικῆς Εἰσηγήσεως τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐνισταμένων, ἡ ὁποία ἀνεφέρετο κυρίως εἰς τὸν τρόπον διαμορφώσεως τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου κατὰ τὰ ἔτη 1960-1962 καὶ τὴν μετέπειτα πορείαν καὶ ἐξέλιξιν, κατεβλήθη δὲ προσπάθεια κατανοήσεως καὶ καταγραφῆς τῶν θεολογικῶν καὶ ἐκκλησιολογικῶν ἀπορροιῶν ἐκ τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν γεγονότων, εἰς τὴν προοπτικὴν νὰ κατανοηθῇ καλύτερον ἡ ἐκκλησιολογικὴ αὐτοσυνειδησία ἑκάστης Πλευρᾶς καὶ νὰ ἐξευρεθῇ τρόπος πιθανῆς συγκλίσεως μεταξὺ ἀμφοτέρων.


        Ἐκ τῆς Εἰσηγήσεως καὶ τῆς σχετικῆς μακρᾶς συζητήσεως προέκυψαν, σὺν τοῖς ἄλλοις, καὶ σημαντικὰ ἐρωτήματα ἱστορικῆς φύσεως, παρεκλήθη δὲ ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ὅπως ἐρευνήσῃ τὸ ἀρχειακὸν Αὐτῆς ὑλικόν, προκειμένου νὰ διασαφηνισθοῦν περαιτέρω ταῦτα, πρὸς διευκόλυνσιν εἰς ἐξαγωγὴν ἀσφαλῶν συμπερασμάτων καὶ τὴν κατάθεσιν προτάσεων.


        Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., καίτοι θεωροῦσα χρήσιμον καὶ βοηθητικὴν τὴν ἀρχειακὴν/ἱστορικὴν ταύτην ἔρευναν, ἐξέφρασεν ἀρχικῶς ἐνστάσεις διὰ τὴν διενέργειαν αὐτῆς βεβιασμένως εἰς τὸ μικρόν πως χρονικὸν διάστημα μέχρι τῆς ἑπομένης Κοινῆς Συσκέψεως (6/19 Σεπτ.), πλὴν ὅμως ἐν τέλει ἐδέχθη τὴν διενέργειαν αὐτῆς χάριν τῆς οἰκονομίας τοῦ Διαλόγου, δηλώσασα ταυτοχρόνως ὅτι θεωρεῖ ἀναγκαῖον, ὅπως συνεχισθῇ ἡ ῥοὴ τῶν συζητήσεων ὑπὸ τῶν δύο Ἐπιτροπῶν Διαλόγου βάσει τοῦ κατηρτισμένου Θεματολογίου· ἐπὶ δὲ τῆς δηλώσεως ταύτης ἐξεφράσθη ἡ ἀπόλυτος συμφωνία τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐνισταμένων, ἐφ’ ὅσον βεβαίως ἐξαντληθῆ ἡ ἔρευνα ἐπὶ τῆς ἐξεταζομένης κρισίμου ἱστορικῆς περιόδου, ὡς καὶ ἡ συμπλήρωσις τοῦ ἀντι-οικουμενιστικοῦ «Χρονικοῦ».


        Ἡ ἑπομένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Πέμπτην 6/19ην Σεπτεμβρίου 2013, ἐν Γαλατσίῳ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.


Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Γαλάτσιον-Φυλὴ
4/17.9.2013