Νέα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία στὴν Ἰνδονησίαν

Ἰνδονησία εἶναι ἕνα νησιωτικὸ κράτος ἀποτελούμενο ἀπὸ περίπου 18.000 νησιὰ συνολικῆς ἐκτάσεως 1.904.569 km2 (14,5 φορὲς τὴν ἔκταση τῆς Ἑλλάδος), κείμενα μεταξὺ τῆς Αὐστραλίας καὶ τῆς χερσονήσου τῆς Ἰνδοκίνας, μὲ πληθυσμὸ 268.074.600 κατοίκων ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 85% Μωαμεθανοί.

indonesia5

Ἡ γεωγραφικὴ θέσις τῆς Ἰνδονησίας

 

Στὴν χώραν αὐτὴν ἡ Ὀρθοδοξία ἦτο ἄγνωστος, μέχρι τὴν μεταστροφὴν τοῦ Bambang Dwi Byantoro ἀπὸ τὸν Μωαμεθανισμὸν στὸν Χριστιανισμόν. Ο Bambang Dwi ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1956 στὴν πόλη Mojokorto τῆς Ἀνατολικῆς Ἰάβας καὶ ζοῦσε μαζὶ μὲ τὸν ἰμάμην παπποῦ του καὶ τὴν μητέρα του. Ἀνετράφη συμφώνως πρὸς τὰς ἀρχὰς τοῦ μωαμεθανισμοῦ, ἀλλὰ ἀναζητοῦσε νὰ γνωρίσῃ τὸν Θεόν. Εἰς ἡλικίαν 17 ἐτῶν μὲ θαυματουργικὸν τρόπον ἐπίστευσε στὸν Χριστὸν καὶ ἀπεφάσισε νὰ γίνῃ Χριστιανός. 

indonesia8

 Ὁ π. Δανιὴλ Byantoro ἐκ δεξιῶν τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος

Στὴν Ἰνδονησίαν οἱ Χριστιανοὶ ἀποτελοῦν τὸ 11% τοῦ πληθυσμοῦ καὶ στὴν πλειονότητά των εἶναι προτεστάντες. Οὕτως ὁ Bambang Dwi Byantoro ἔγινεν ἀρχικῶς προτεστάντης, διαπιστώνοντας ὅμως κενὰ καὶ ἀντιφάσεις εἰς αὐτὴν τὴν πίστιν, δι᾽ αὐτὸ ἄρχισε νὰ ἀναζητῇ τὴν αὐθεντικὴν Ἐκκλησίαν.

Εἰς ἡλικίαν 18 ἐτῶν μετέβη στὴν Ν. Κορέαν διὰ νὰ σπουδάσῃ (προτεσταντικὴν) θεολογίαν, ἀλλὰ ἐκεῖ μελετῶντας ἐγνώρισε τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἔγινεν Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ἦλθε στὴν Ἑλλάδα στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἐν συνεχείᾳ μετέβη στὴν Βοστώνην τῶν Η.Π.Α. ὅπου ἐσπούδασε Ὀρθόδοξον Θεολογίαν καὶ ἐν ἔτει 1987 ἐχειροτονήθη Ἱερομόναχος ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπον Πιτσβούργου Μάξιμον. Τὸ ἔτος 1988 ὁ Ἱερομόναχος π. Δανιὴλ Byantoro ἐξεκίνησε τὴν Ὀρθόδοξον Ἱεραποστολὴν εἰς Ἰνδονησίαν ἀπὸ μηδενικὸν σημεῖον, ὁμοῦ μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ του Ἰωάννου, χειροτονηθέντος καὶ αὐτοῦ Πρεσβυτέρου μετὰ διετίαν ἐν ἔτει 1990.

 indonesia10

Τὸ βαπτιστήριον τοῦ ῾Ι. Ν. Ἁγίας Τριάδος Σόλο.

Στὴν θέσιν τοῦ βαπτίζοντος, ἴσταται ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ π. Ἀλέξιος

 

π. Δανιὴλ ἐφρόντισεν ἐξ ἀρχῆς νὰ συστήσῃ νομικὸν πρόσωπον (ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐν Ἰνδονησίᾳ») διὰ τὴν νόμιμον λειτουργίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς εἰς τὴν χῶραν ταύτην.

 indonesia9

῾Ι. Ν. Ἁγίας Τριάδος Σόλο. Ἡ Ἐπισκοπικὴ Καθέδρα.

 

Τὸ ἔτος 2005 ὁ π. Δανιὴλ καὶ ἡ πλειονότης τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος τῆς Ἰνδονησίας ἐνετάχθησαν εἰς τὴν Ρωσικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς ἀκολουθήσαντες τὸ πάτριον ἑορτολόγιον, ἐνῷ ὁ π. Ἰωάννης καὶ ὀλίγοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ παρέμεινον εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως. Μετὰ τὴν ἕνωσιν τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας (Μάϊος 2007) ἀνεφύησαν νέα προβλήματα διὰ τοὺς Ἰνδονήσιους Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν εἰς τὸ μέσον τῆς γεωπολιτικῆς διαμάχης τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας.

indonesia19

῾Ι. Ν. Ἁγίας Τριάδος Σόλο. Ἰδιότυπον "κιβώριον" 

 

θεν ἡ Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἐδέχθη πρὸ καιροῦ αἰτήματα ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἐν Ἰνδονησίᾳ Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων (ἄνευ μεταξύ των συνεννοήσεως) διὰ τὴν προσχώρησιν ἀμφοτέρων εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν. Μετεφράσθησαν εἰς τὴν Ἰνδονησιακὴν ἡ «Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ» καὶ τὸ κείμενον «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικὰ» καὶ μετὰ τὴν ἀποδοχὴν πάντων ἐκ μέρους τῶν Ἰνδονησίων Ὀρθοδόξων ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν αὐτοπρόσωπον παρουσίαν ἐκπροσώπων τῶν Ἰνδονησίων Ὀρθοδόξων ἐν Ἑλλάδι, πρὸς  ἐπιβεβαίωσιν τῆς ὁμολογίας των καὶ τοῦ εἰλικρινοῦς τῆς προθέσεώς των. Τοῦτο καὶ ἐγένετο, ὁπότε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔκαμε δεκτὸν τὸ αἴτημά των. Τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ἀποφάσεως ὡς πρὸς τὴν ἔνταξίν των ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνέθεσεν εἰς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Δημητριάδος κ. Φώτιον.

indonesia1

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Σόλο (ἐξωτερικὴ ἄποψις)

Διὸ καὶ τὴν 15ην / 28ην Ὀκτωβρίου 2019, ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἔφθασεν ἐκ Μελβούρνης Αὐστραλίας, μέσῳ Μπαλὶ καὶ Τζακάρτας, εἰς τὴν πόλιν Σόλο, ὅπου ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ ἡ ἕδρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἰνδονησίᾳ. 

indonesia21

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Σόλο (ἐσωτερικὴ ἄποψις)

κεῖ ἦσαν συνηγμένοι ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς, Διάκονοι, Ὑποδιάκονοι καὶ Ἀναγνῶστες ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἰνδονησίας, καθὼς καὶ πιστοὶ τῆς πόλεως Σόλο, ἐπιφυλάξαντες θερμὴν ὑποδοχὴν στὸν ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερέα.

indonesia7 

Σεβασμ. Δημητριάδος παρέμεινεν ἐπὶ ἀρκετὰς ἡμέρας εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν, λειτουργῶν καθ᾽ ἡμέραν και ταυτοχρόνως προχειρίζων, χειροθετῶν, χειροτονῶν καὶ χρίων δι᾽ Ἁγίου Μύρου. 

indonesia17

Χειροτονία του Ἱεροδιακόνου Γαβριὴλ

 

κτὸς τῶν προσχωρησάντων δέκα Ἱερέων καὶ ἑνὸς Διακόνου, ἐχειροτονήθησαν τέσσαρες νέοι Κληρικοί, δύο Ἱερεῖς καὶ δύο Διάκονοι, ὁπότε ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν διαθέτει ἐν Ἰνδονησίᾳ 12 Ἱερεῖς καὶ 3 Διακόνους, περὶ τοὺς 50 Ὑποδιακόνους καὶ Ἀναγνώστας, ὡς καὶ μερικὰς χιλιάδας πιστῶν. 

 indonesia2

Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος κ. Φώτιος ἐν μέσω τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἰνδονησίας

Σεβασμ. Δημητριάδος παρέδωσε καθιερωμένα Ἀντιμήνσια εἰς τοὺς νεοπροσληφθέντας καὶ νεοχειροτονηθέντας Ἱερεῖς, καθὼς καὶ ἱκανὴν ποσότητα Ἁγίου Μύρου, διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν Ἐνοριῶν. Καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς παρουσίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος ἐφρουρεῖτο ἀπὸ ἄνδρας τοῦ στρατοῦ καὶ τῶν σωμάτων ἀσφαλείας τῆς Ἰνδονησίας, πρὸς ἀποφυγὴν τυχὸν δυσαρέστων περιστατικῶν ἐκ φανατικῶν μωαμεθανῶν, πλὴν οὐδὲν ἀπρόοπτον συνέβη.

indonesia11

Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του ἐκ Σόλο, ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐπεσκέφθη τὴν Ἐνορίαν Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου εἰς τὸ Boyolali (βλ. φωτ. ἄνω).

indonesia12

Στὴν συνέχεια μετέβη στὴν Ἐνορία Ἁγίας Βαρβάρας Salatiga, ὅπου ὁ Ναὸς εἶναι ὑπὸ ἀνέγερσιν (βλ. φωτ. ἄνω). Μέχρι τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν χρησιμοποιεῖται προσωρινῶς χῶρος ἐντὸς τῆς πλησιοχώρου οἰκίας τοῦ Ἱερέως (βλ. φωτ. κάτω).

indonesia20

Μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος ἀπὸ τὴν πόλιν Σόλο, οὗτος μετέβη μετὰ τοῦ π. Δανιὴλ εἰς Τζακάρταν ὅπου ἐπεσκέφθη τὰς ἐγκαταστάσεις τῆς ὑπὸ ἀνέγερσιν Θεολογικῆς Σχολῆς διὰ τὴν κατάρτισιν τῶν Ἰνδονησίων Κληρικῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς Μελβούρνην.

indonesia14

Τὸ Παρεκκλήσιον τῆς ἀνεγειρομένης Θεολογικὴς Σχολῆς ἐν Τζακάρτα

 

Εἰς Ἰνδονησίαν ἡ Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος λειτουργεῖ νομίμως διὰ τοῦ ἀνεγνωρισμένου νομικοῦ προσώπου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἰνδονησίᾳ, ἐνῶ οἱ ὀλίγοι ἐναπομείναντες κληρικοὶ τῶν Πατριαρχείων Μόσχας καὶ Κωνσταντινουπόλεως λειτουργοῦν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Κράτους εἰς ἰδιωτικοὺς εὐκτηρίους οἴκους, ἄνευ ἀδείας διὰ δημόσιαν λατρείαν.

 

Κατάλογος τῶν Κληρικῶν Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ τῶν Ἐνοριῶν τὰς ὁποίας ἐξυπηρετοῦν ἐν Ἰνδονησίᾳ εἶναι:

 α) Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιὴλ Bambang Dwi Byantoro. Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, Melatimas Square Blok A I No 51 Serpong, South Tangerang-Indonesia. 

β) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Ἰωάννης Bambang cahyo Wicaksono. Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων Λυκίας, Jl Kutisari Indah Utara IV No 32 Surabaya.

γ) Ἱερολογιώτατος Ἱεροδιάκονος π. Γαβριὴλ Rizal Sapanamuan. Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων Λυκίας, Jl Kutisari Indah Utara IV No 32 Surabaya.

δ) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Ἀλέξιος Setir Cahyadi. Ἐνορία Ἁγίας Τριάδος, Διεύθυνσις: Jl. Pajajaran Barat 22, RT02 / RW XV Sumber Banjarsari Surakarta 57138 - Central Java-Indonesia.

 ε) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Bambang Setiatmodjo. Ἐνορία Ἁγίας Βαρβάρας, Gracia Land Gunungsari RT 04 / RW 06 Kel Sidorejo Kidul, District, Tingkir Salatiga, Central Java-Indonesia.

ς) Εὐλαβέστατος Διάκονος π. Δημήτριος Ivan Rossa. Ἐνορία Ἁγίας Βαρβάρας, Gracia Land Gunungsari RT 04 / RW 06 Kel Sidorejo Kidul, District, Tingkir Salatiga, Central Java-Indonesia.

 ζ) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Μᾶρκος Wiyono. 1. Ἐνορία Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, Pasekan-Boyolali. 2. Ὀρθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Μάρκου Village of Suro Tambak-Boyolali. 3. Ὀρθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Ἰακώβου, Village of Ngemplak Rt 003 Rw 006,  Kaliwungu District, Semarang, Central Java.

η) Εὐλαβέστατος Διάκονος π. Ἀβραὰμ Sri Nugroho. Ἐνορία Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, Pasekan-Boyolali.

θ) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Μιχαὴλ Momongan. Ἐνορία Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, Ds.Raringis, Kec. Langowan Minahasa District. North Sulawesi.

 ι) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Γιουβέντιος Agastiyan Kenanga. Ἐνορία Ἁγίας Βαρβάρας, Gracia Land Gunungsari RT 04 / RW 06 Kel Sidorejo Kidul, District, Tingkir Salatiga, Central Java-Indonesia.

ια) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Μακάριος Rudyo Mursanto. Ἐνορία Προφήτου Ἠλιοῦ, Cikarang, Bekasi, West Java.

ιβ) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Μιχαὴλ Roring. Ἐνορία Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ Manado.

ιγ) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Νίκων Jimmy Franz. Ἐνορία Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου Manado.

ιδ) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Σταῦρος Widi Putranto Kristian Daru. Ἐνορίες στὸ Mojokerto City καὶ στὸ Mojosari.

ιε) Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Ἰάκωβος Jimmy Stefanus Mboe. Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, Melatimas Square Blok A I No 51 Serpong, South Tangerang-Indonesia.