Νέα

Ἐνδιαφέρουσα ἔκδοση γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Λεόντιο

κδόθηκε τὸ βιβλίο τοῦ Νικολάου Μάννη, δασκάλου, μὲ τίτλο: «Ὁ Λέων τῆς Ὀρθοδοξίας - Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λεόντιος Φιλίπποβιτς (1904-1971) καὶ ἡ προσφορά του στὴν ἀληθινὴ Ὀρθοδοξία». Εἶναι 440 σελίδων, μὲ πολλὲς ἱστορικὲς φωτογραφίες, σχήματος 14x21 ἑκ.. Προλογίζει ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

ΕΞΩΦΛεονΠρόκειται γιὰ ἐνδιαφέρουσα βιογραφία τοῦ ἡρωϊκοῦ Ἀρχιερέως τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἀρχιεπισκόπου Χιλῆς καὶ Περοῦ Λεοντίου, ὁ ὁποῖος ἦλθε θυσιαστικὰ στὴν πατρίδα μας τὸν Μάϊο τοῦ 1962 καὶ προέβη μαζὶ μὲ τὸν Γέροντα Ἐπίσκοπο Ταλαντίου Ἀκάκιο στὴν χειροτονία Ἀρχιερέων. Μὲ τὸν τρόπο δὲ αὐτὸ ἐξασφαλίσθηκε ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ συνεστήθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος αὐτῆς.

ἄγνωστος βίος, ποὺ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ καὶ ὡς ἕνα σύγχρονο Συναξάριο, γραμμένος μὲ εὐλαβικὴ ἐπιμέλεια βάσει σημαντικῶν πηγῶν καὶ μάλιστα ρωσικῶν, μᾶς παρουσιάζει τὴν ζωὴ ἑνὸς ἀληθινοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ. Μὲ ἀφετηρία τὸ Κίεβο, τόπο γεννήσεώς του, παρακολουθοῦμε τοὺς ταραγμένους χρόνους ποὺ ἔζησε ὁ κατοπινὸς Ἀρχιερεὺς Λεόντιος, κατὰ κόσμον Βασίλειος Φιλίπποβιτς, στὴν ἐπαναστατημένη Ρωσία μὲ ὅλες τὶς συμφορὲς καὶ τοὺς διωγμοὺς ποὺ τὴν ἔπληξαν μετὰ τὸ 1917. Παρὰ τὶς ἀντιξοότητες, ὁ ἐξιστορούμενος ἔγινε Μοναχός, Κληρικός, Θεολόγος, Κατακομβίτης, Ἐπίσκοπος. Τὰ πολεμικὰ γεγονότα τὸν ὁδήγησαν σὲ αὐτοεξορία, μαζὶ μὲ τὸ Ποίμνιό του, καὶ βρέθηκε στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη στὴν Ρωσικὴ Διασπορά. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, ἐστάλη γιὰ διακονία ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἱεραποστολικὴ στὴν μακρινὴ Νότιο Ἀμερική.

Ἀρχιεπίσκοπος Λεόντιος διακρίθηκε γιὰ τὸν δυναμισμὸ καὶ τὴν πνευματικότητά του, καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἐνίσχυση ποὺ παρέσχε στὴν διωκομένη ἀληθινὴ Ὀρθοδοξία ὅπου γῆς, καὶ μάλιστα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ρωσία. Ἦταν ἐποχὴ ποὺ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ, μὲ διάφορες μορφὲς καὶ ὀνομασίες, σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, ἐνέτειναν τὶς προσπάθειές τους ἀνοικτοῦ καὶ κρυφοῦ διωγμοῦ κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ ἀνοίξουν τὸν δρόμο πρὸς τὴν Ἀποστασία.

ἐξιστόρηση αὐτὴ περιέχει ὄχι μόνον ἐντυπωσιακὲς καὶ ἔνδοξες σελίδες, ἀλλὰ καὶ μελανές. Ὁ ἀγωνιστὴς Ἐπίσκοπος μὲ τὸ μαρτυρικὸ φρόνημα δὲν εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει μόνον τοὺς ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐσωτερικούς. Γι’ αὐτό, ψέγονται συμπεριφορὲς προσώπων, τὰ ὁποῖα ἔδρασαν ἀρνητικὰ σὲ ἰδιαίτερα κρίσιμες στιγμές. Καὶ αὐτὸ χάριν τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ σὰν ὑπενθύμιση ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ ἐπίγεια ἱστορία καταγράφει τὰ πάντα, προκειμένου ὅσοι δὲν φοβοῦνται τὸν Θεὸ τουλάχιστον νὰ ὑπολογίζουν τὴν κρίση τῶν ἀνθρώπων.

Μέσῳ αὐτοῦ τοῦ ἔργου, ἐμπλουτίζεται σημαντικὰ τόσο ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ἡ ὁποία διήρχετο περίοδο κρίσιμης καμπῆς, ὅσο καὶ ἡ ἡμετέρα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Εἰδικῶς, ἡ ἀδελφικὴ σχέση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Λεοντίου μὲ τὸν Ἅγιο Ἀρχιεπίσκοπο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς παρουσιάζεται διδακτικά, καθὼς καὶ μὲ τὸν ἡμέτερο Ἐπίσκοπο Ἀστορίας Πέτρο. Ἡ δὲ προσπάθεια τοῦ Χιλῆς Λεοντίου νὰ βοηθήσει στὴν ὑπέρβαση προβλημάτων ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας μας μετὰ τὸ 1962 ἔχει σημασία γιὰ τὴν κατανόηση τῶν τότε πραγμάτων, ὅπως καὶ τῶν διαφαινομένων ὄχι καλῶν ἐξελίξεων στὸν χῶρο μας λόγῳ ἀκαταλλήλων ἐκπροσώπων.

Τέλος, ὁ Ἀρχιερεὺς τοῦ Θεοῦ Λεόντιος ἀναδεικνύεται σὲ ἕναν Ἱεράρχη οἰκουμενικῆς σημασίας καὶ ἀξίας, ὁ ὁποῖος κακοπάθησε ὑπὲρ τῆς θείας δόξης, τῆς διωκομένης Ὀρθοδοξίας στὸν φοβερὸ Κ΄ αἰ. καὶ τοῦ θεοφιλοῦς Ποιμνίου, τοῦ διασκορπισμένου σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο. Τοῦ ἀνήκει δίκαιος εὐγνώμων ἔπαινος, καὶ σὲ τοῦτο συμβάλλει τὸ σημαντικὸ αὐτὸ βιβλίο. Ἐλπίζουμε δὲ ὅτι εὔχεται ἐν Οὐρανοῖς μαζὶ μὲ τοὺς Συναγωνιστές του ἐπὶ γῆς, γιὰ ὅλους ὅσοι τὸν εὐλαβοῦνται ὡς Ὁμολογητὴ Πατέρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸν αἰῶνα ποὺ πέρασε, τὸ δὲ ἠχηρὸ μήνυμά του διατηρεῖ τὴν ἀξία καὶ διαχρονικότητά του στὰ δύσκολα χρόνια ποὺ ζοῦμε.

Τὸ βιβλίο διατίθεται ἀπὸ τὸν συγγραφέα (krufosxoleio(at)yahoo.gr) καθὼς καὶ σὲ ἐπιλεγμένα βιβλιοπωλεῖα.