Νέα

Ἡ Ἀνάσταση στήν Ἐπισκοπή Ἀλανίας

Ἀναστάσιμη Ἀγρυπνία τελέσθηκε μετὰ πάσης μεγαλοπρεπείας εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀλανίας Τσχινβάλ, καθὼς καὶ σὲ ἄλλους ναοὺς τοῦ κράτους. Παρὼν εἰς ὅλην τὴν τελετήν, μέχρι τὸ τέλος τῆς Λειτουργίας, ἦταν καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Ἄλαν Γαγκλόεβ καὶ ἄλλα μέλη τῆς κυβερνήσεως. Στὸ τἐλος τῆς λειτουργικῆς συνάξεως, ἡ ὁποῖα μεταδὀθηκε καὶ ἀπὸ τὴν τοπικὴν τηλεόρασιν, ὁ Πρόεδρος χαιρέτησε τὸν πιστὸν λαὸν στὴν μητρικὴν Ὀσσετικὴν γλῶσσαν.

 anastasialania