Ἀνακοινώσεις

Περὶ τῶν ἐν Αὐστραλίᾳ «Ἐλευθέρων Σέρβων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

 

Λόγῳ δοκιμασίας τῆς ὑγείας τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ὑπευθύνου τῆς Ἐπαρχίας τῶν ἐν Αὐστραλίᾳ «Ἐλευθέρων Σέρβων», ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας δὲν ἐστάθη δυνατὸν νὰ μεταβῇ εἰς Αὐστραλίαν πρὸς ἐπιτέλεσιν χειροτονίας Ἐπισκόπου, ὡς εἶχεν ἀποφασισθῆ προσφάτως, καὶ ἀποβλέπων εἰς τὴν ἀπρόσκοπτον διοικητικὴν αὐτῶν φροντίδα, οὗτος προέκρινεν ὡς καλυτέραν λύσιν τὴν ἔκδοσιν κανονικοῦ Ἀπολυτηρίου εἰς τοὺς Ἐλευθέρους Σέρβους Κληρικοὺς καὶ τὴν μεταβίβασιν τῆς διοικήσεως τῆς Ἐλευθέρας Σερβικῆς Ἐπαρχίας -τῇ ἀδείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου- εἰς τὴν Ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ὑπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Ἀγαθάγγελον, ἡ ὁποία πλέον θὰ μεριμνᾶ ὡς πρὸς τὴν διοίκησιν αὐτῆς.

ς ἐκ τούτου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος συνεκλήθη ἐκτάκτως τὴν Τρίτην, 29-5/11-6-2019, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Ταξιαρχῶν εἰς Ἀθίκια Κορινθίας, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ ἐνέκρινε τὴν πρότασιν τοῦ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ἀναγνωρίζουσα τὴν ἀνάγκην ἐλαφρύνσεως τοῦ ποιμαντικοῦ φορτίου αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
31-5/13-6-2019