Ἀνακοινώσεις

«Μήτηρ τῆς Ζωῆς»

Τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Νικηφόρου Νάσσου.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀναφέρεται στὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀπετέλεσε τὴν Διπλωματικὴ Ἐργασία τοῦ π. Νικηφόρου. Πρόκειται γιὰ ἕνα δογματικὸ ἔργο ποὺ παρουσιάζει τὴν Ὀρθόδοξη περὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτοκου Διδασκαλία, σὲ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὶς δυτικὲς θεωρίες. Ἔχει πολλὲς πατερικὲς μαρτυρίες καὶ θέσεις περὶ τῆς Θεοτόκου καὶ στὸ τέλος παράρτημα μὲ λόγους Ἁγίων Πατέρων περὶ Αὐτῆς. Χρήσιμο γιὰ τὸν καταρτισμό μας γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο καὶ τὴν Θεολογία περὶ τὴν Θεοτόκο. Κατωτέρω παρατίθενται τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ τὸ προμηθευθεῖ ἄς ἀπευθύνεται στὸν πονήσαντα στὸ τηλ. 6948121650

 

nikif

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

 

Εἰσαγωγὴ

1. Ἡ Θεοτόκος κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

2. Ἡ Θεοτόκος κατὰ τὴν Γραφὴ καὶ τὴν Παράδοση.

3. Διάρθρωση τῆς παρούσης ἐργασίας

 

Μέρος Πρῶτο Ὀρθόδοξη Θεοτοκολογία

Κεφάλαιο Πρῶτο: Ἡ ἐκλογὴ τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀνταπόκρισή της στὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ. Προορισμὸς καὶ συνέργεια.

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ἡ Μαρία ὡς Θεοτόκος

Κεφάλαιο Τρίτο: Ἡ Ἀειπαρθενία τῆς Θεοτόκου

Κεφάλαιο Τέταρτο: Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ τὸ Μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπησεως τοῦ Λόγου

Κεφάλαιο Πέμπτο: Ἡ Ἁγιότητα τῆς Παρθένου Μαρίας

 

Μέρος Δεύτερο Δυτικὴ Μαριολογία

Κεφάλαιο Πρῶτο: Τὸ Δόγμα τῆς Ἀσπίλου Συλλήψεως

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ἡ Θεοτόκος ὡς Συλλυτρώτρια

Κεφάλαιο Τρίτο: Ἡ Θεοτόκος ὡς Μήτηρ τῆς Ἐκκλησίας

Κεφάλαιο Τέταρτο: Ἡ ἐνσώματη ἀνάληψη τῆς Θεοτόκου.

 

Επιλογος

Βιβλιογραφια

Παραρτήματα

Α. Λόγοι Ἁγίων Πατέρων στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Β. Περὶ τὴν Ἁγία Θεοτόκο

 

Εὑρετηριο