Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Σεπτεμβρίου 2019

Τὴν Τετάρτην, 5ην /18ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

SynodSep19
Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου ἐπὶ τῷ Νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ Ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου, ὡς καὶ Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κυροῦ Ἀκακίου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1. Ἠσχολήθη μετὰ ζητημάτων τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης καὶ Ἐξαρχίας Ἰταλίας.


2. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἐτησίων Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων. Ἀπεφασίσθησαν αἱ λεπτομέρειαι διὰ τὴν κατὰ τόπους τέλεσιν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὰ ἑπόμενα Ἅγια Θεοφάνεια. Ὡρίσθη Ὁμιλητὴς τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Εἰς δὲ τὸν Συνοδικὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας. Εἰς τὰ θεσμοθετηθέντα Συλλείτουργα ἐν Ἀθήναις μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου θὰ λάβουν μέρος, εἰς μὲν τὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος (ὁ καὶ Ὁμιλητὴς τῆς πρωΐας) καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, εἰς δὲ τὸ τῆς Γ´ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμ. Σταυροῦ τοῦ ἔτους 2020, οἱ αὐτοὶ μεθ’ ὁμιλητοῦ τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου.


3. Ὡρίσθησαν τὰ πρόσωπα, εἰς τὰ ὁποῖα θὰ γίνουν ἀπονομαὶ τιμητικῶν διακρίσεων τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας 2020.


4. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2021 εἰς τὴν συμβολὴν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821.


5. Καθωρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς ἐτησίους Ἑορτὰς Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου καὶ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ Ρουμανίας διὰ τὸ ἔτος 2020.


6. Ἐνημερώθη ὑπὸ τῶν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν μεταβάντων Ἀρχιερέων περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτῶν, ἤτοι ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ τῆς προσφάτου Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεώς του εἰς Γεωργίαν, ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης περὶ τῶν ἐπισκέψεων αὐτοῦ εἰς Κογκό, Γαλλίαν καὶ Ἀγγλίαν καὶ τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου περὶ τῆς ἐπισκέψεως τῆς Συνοδικῆς ἀντιπροσωπείας ἐν Ρουμανίᾳ.


7. Συνεζήτησε τὰς νεωτέρας ἐξελίξεις σχετικῶς πρὸς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὰ Σχολεῖα. Ἀπεφάσισε τὴν ἀποστολὴν Ὑπομνήματος εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, τὴν ἔκδοσιν εἰδικῆς Ἀνακοινώσεως πρὸς τὸ Ποίμνιον καὶ τὴν συνεργασίαν μεθ᾽ ἑτέρων φορέων συμφωνούντων εἰς τὴν διατήρησιν τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.


8. Περὶ τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀπεφάσισεν ὡσαύτως τὴν ἀποστολὴν Ὑπομνήματος εἰς τὰ συναρμόδια Ὑπουργεῖα, τὴν ἔκδοσιν εἰδικῆς Ἀνακοινώσεως πρὸς τὸ Ποίμνιον καὶ τὴν συνεργασίαν μεθ᾽ ἑτέρων φορέων συμφωνούντων εἰς τὴν προστασίαν τῶν πολιτῶν ἀπὸ παραβίασιν τῶν προσωπικῶν αὐτῶν δεδομένων.


9. Συνεζητήθη ἡ Εἰσήγησις τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων περὶ Γάμου καὶ Διαζυγίου, ἥτις ἐνεκρίθη καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις σχετικῆς Ἐγκυκλίου κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς Εἰσηγήσεως.


10. Ἠσχολήθη μετὰ ἱεραποστολικῶν ζητημάτων εἰς Μωαμεθανικὰς χῶρας. Περὶ τοῦ θέματος τούτου θὰ γίνῃ μελλοντικῶς ἀναλυτικωτέρα ἀναφορά.


11. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἀνεφέρθη εἰς τὴν μέχρι τὸ τέλος τοῦ τρέχοντος πολιτικοῦ ἔτους παραμονὴν αὐτοῦ εἰς τὴν Τοποτηρητείαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ (Ὠκεανίας καὶ Ν.Α. Ἀσίας). Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εἰς μελλοντικὴν Συνεδρίαν θὰ ἀποφανθῇ περὶ τοῦ ἀντικαταστάτου αὐτοῦ.


12. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ὥρισεν Ἐπιτροπὴν ἐκ τῶν Σεβασμ. Δημητριάδος καὶ Ὠρωποῦ & Φυλῆς καὶ τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου, διὰ τὴν σχετικὴν ἀπαιτουμένην προσεκτικὴν καὶ ἐπιμελῆ προετοιμασίαν πρὸς σύγκλησιν τῆς ἀναμενομένης Μεγάλης, ἤτοι Πανορθοδόξου, Συνόδου τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.


13. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας