Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 10ης / 23ης Δεκεμβρίου 2019

Τὴν Δευτέραν, 10ην / 23ην τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πέμπτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης περὶ τῶν προσφάτων ποιμαντικῶν εἰς Αὐστραλίαν καὶ Βέλγιον ἐπισκέψεων αὐτοῦ. Εἰδικῶς διὰ τὴν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ Βρυξελλῶν ἀνέφερε τὴν σημαντικὴν αὔξησιν τῶν προσερχομένων πιστῶν.

2. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἀνέπτυξε προφορικῶς τοὺς λόγους τῆς ὑποβολῆς αἰτήσεως διὰ παραίτησιν αὐτοῦ ἀπὸ τὴν Τοποτηρητείαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ, Αὐστραλίας καὶ Ὠκεανίας, καθὼς ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας αὐτοῦ ἐπιβάλλει εἰς αὐτὸν τὴν μείωσιν τοῦ ποιμαντικοῦ αὐτοῦ φορτίου. Ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος καὶ σύμπασα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρασαν εἰς τὸν Θεοφιλέστατον τὴν εὐγνωμοσύνην τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὸ Ἱεραποστολικὸν ἔργον τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖ, κατανοήσαντες δὲ τὴν ἀνάγκην ἐλαφρύνσεως τοῦ φορτίου αὐτοῦ, ἐδέχθησαν τὴν παραίτησίν του ἐκ τῆς ἐν λόγῳ Τοποτηρητείας. Ἐν συνεχείᾳ δὲ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνέθεσε τὴν Τοποτηρητείαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ εἰς τὸν Σεβασμ. Δημητριάδος.

3. Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἠσχολήθη ἐκ νέου μετὰ ζητημάτων τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης ἐν Ἰταλίᾳ καὶ ἐλήφθησαν κατάλληλοι ἀποφάσεις.

4. Συνεζητήθησαν ζητήματα σχετικὰ πρὸς τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς.

5. Ἐξητάσθη τὸ θέμα τῆς ἐξυπηρετήσεως ἐμπεριστάτων Ἐνοριῶν τῆς Ἐπαρχίας ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν Χριστουγέννων καὶ Θεοφανείων.

6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας