Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 8ης / 21ης Ἰανουαρίου 2020

Τὴν Τρίτην, 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2020, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ἐν Πειραιεῖ καὶ ἀλλαχοῦ. Κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν ἐφέτος ἦτο μεγαλυτέρα, καθὼς ἡ ἑορτὴ συνέπεσε ἡμέραν Κυριακήν.

2. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης περὶ τῶν προσφάτων ποιμαντικῶν ἐπισκέψεων αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν καὶ Γαλλίαν.

3. Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως ὁμάδος κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ καὶ ἀπεφασίσθη προσεκτικοτέρα διερεύνησις τοῦ θέματος.

4. Συνεζητήθησαν ζητήματα τῶν ἐν Ἀμερικῇ Ἐπαρχιῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

5. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ περὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Μεγάλου Φωτίου Ἔτνας Καλιφορνίας, ἡ ὁποία διανύει τὸ τέταρτον ἔτος λειτουργίας καὶ τελεῖ ὑπὸ καθεστὼς ἀξιολογήσεως, προκειμένου νὰ λάβῃ ἀκαδημαϊκὴν πιστοποίησιν κατὰ τὴν ἀμερικανικὴν νομοθεσίαν.

6. Ἠσχολήθη μὲ ὑποθέσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίας.

7. Ἠσχολήθη ἐπίσης μὲ θέματα ἀφορῶντα τὴν ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν.

8. Ἀπεφάσισεν ὅπως καταρτισθῇ Κατάλογος ἀγωνιστῶν Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν κατὰ Μητρόπολιν, ὥστε νὰ τελῆται ἐπιμνημόσυνος δέησις τὸ Σάββατον μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοπικῶς, πρὸς ἔκφρασιν τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης.

9. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας