Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ης Φεβρουαρίου 2020

Τὴν Πέμπτην, 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2020, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζήτησε ζητήματα, ἀφορῶντα τὴν Ἱεραποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ ἔλαβε σχετικὰς ἀποφάσεις.
2. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου περὶ τῆς προσφάτου ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Κένυαν.
3. Συνεζητήθησαν ἐρωτήματα κληρικῶν τινῶν λειτουργικοῦ χαρακτῆρος καὶ ἐδόθησαν ἀπαντήσεις.
4. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ νομικῶν ὑποθέσεων, ἀφορώντων τὴν Ἐκκλησίαν μας καὶ ἐπακολούθησε συζήτησις ἐπὶ τῆς σχετικῆς προβληματολογίας.
5. Ἐτέθησαν προτάσεις διὰ τὴν καλυτέραν κυκλοφορίαν τοῦ ἐπισήμου Περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», ὡς καὶ διὰ τὴν καλυτέραν φροντίδα ἐπὶ πρακτικῶν λεπρομερειῶν διὰ τὰς Συνοδικὰς Ἐκδηλώσεις.
6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας