Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 16ης / 29ης  Ἀπριλίου 2020

Tὴν Τετάρτην, 16ην / 29ην Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2020, συνῆλθεν εἰς δεκάτην τρίτην (ἔκτακτον) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως καὶσυνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζητήθη ἡ διαμορφωθεῖσα κατάστασις ὅσον ἀφορᾶ τὴν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἀπεφασίσθη οἱ Ἀρχιερεῖς νὰ δώσουν ὁδηγίας εἰς τοὺς Ἐφημερίους διὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τὴν μυστηριακὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν πιστῶν, ἀναλόγως τῶν τοπικῶν περιστάσεων. 

2. Ἐνημερώθη διὰ τὰς προκληθείσας ζημίας ἐκ πυρκαϊᾶς εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας Κομοτηνῆς (ἰδιοκτησίας τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος) καὶ προέβη εἰς προτροπὴν πάντων τῶν δυναμένων ὅπως συνδράμουν εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ζημιῶν.

3. Ἀπεφάσισε τὴν τροποποίησιν τοῦ Κώδικος Ἀναρτήσεων τοῦ Συνοδικοῦ Ἱστοτόπου, διὰ τῆς διασαφηνίσεως σημείου τινὸς ὡς πρὸς τὴν διαδικασίαν ἀναρτήσεων περὶ ἐκκλήσεων βοηθείας.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας