Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Ἰουλίου 2020

 Τὴν Πέμπτην, 3ην / 16ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου τοῦ ἔτους 2020, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς τιμητικῆς Ἐκδηλώσεως διὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας. Ἡ ἐκδήλωσις ἐστέφθη ὑπὸ ἐπιτυχίας, δεδομένων τῶν ἀντιξοοτήτων τῆς παρούσης περιστάσεως.

2. Οἱ Πρόεδροι τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν ἀνεφέρθησαν εἰς τὸ ἔργον ἑκάστης ἐξ αὐτῶν.

3. Ἀνενεώθη ἡ σύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν διὰ τὸ ἐπερχόμενον ἐκκλησιαστικὸν ἔτος.

4. Διετηρήθη ἡ αὐτὴ σύνθεσις εἰς τὰ Συνοδικὰ Δικαστήρια.

5. Ἀνενεώθη ὡσαύτως ἡ θητεία τῶν Τοποτηρητῶν εἰς τὰς Τοποτηρητείας αὐτῶν.

6. Συνεζητήθη ἡ ὑπόθεσις τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου πρώην Λούνης Σιλουανοῦ καὶ ἀνεγνώσθησαν αἱ νέαι ἐπιστολαὶ αὐτοῦ. Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Μεθώνης περὶ τῆς παραμονῆς ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 12 Κληρικῶν τῆς Ἐπισκοπῆς Λούνης, ἐνῷ μόνον δύο ἠκολούθησαν τὸν ἀποκοπέντα. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνέβαλε τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου πρ. Λούνης διὰ τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν, ἐν ἀναμονῇ μεταμελείας αὐτοῦ.

7. Ἐγένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τῆς πορείας νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

8. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ εἰς τὸν λαμπρὸν ἑορτασμὸν τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ.

9. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς τελέσεως τῆς ἑορτῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱερὸν Ναὸν ἰδιοκτησίας τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τὴν κώμην Ἁγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδος, χοροστατοῦντος τοῦ ἰδίου. Εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἤδη διαμένει νομίμως καὶ κανονικῶς Ἀδελφότης Μοναζουσῶν, ἥτις ἀνέλαβε τὴν φιλοκαλίαν τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν λοιπῶν κτηρίων, ὡς καὶ τὴν ὑποδοχὴν τῶν προσκυνητῶν, διατηροῦσα τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἀνοικτὸν συνεχῶς.

10. Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀνεφέρθη εἰς τὴν παρουσίαν αὐτοῦ εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Φαρσάλων ἰδιοκτησίας τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησία ἡμῶν, ὁ ὁποῖος ὡσαύτως ἐπανηγύρισε προσφάτως.

11. Περὶ τῆς ἐπικειμένης ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης (Τετάρτην, 23-7/5-8) ἀπεφασίσθη ὅπως ὁ Ἑσπερινὸς τελεσθῇ εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης ἡ δὲ Θ. Λειτουργία τελεσθῇ πανηγυρικῶς εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Δεσφίναν Φωκίδος, γενέτειραν τοῦ Ἁγίου, παρουσίᾳ Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

12. Ἀπεφασίσθη ὅπως ἐκδοθῇ Ἀνακοίνωσις διὰ τὸ θέμα τῆς μετατροπῆς τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς εἰς Κωνσταντινούπολιν εἰς τζαμίον ὑπὸ τῆς ἡγεσίας τῶν ἀείποτε προκλητικῶν καὶ βαρβάρων γειτόνων Τούρκων.

13. Ὡς πρὸς τὸν πρὸς ἔκδοσιν Τόμον Β’ τοῦ ἔργου τοῦ Θεοφ. Γαρδικίου περὶ τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν Μαγνησίας κυροῦ Χρυσοστόμου Νασλίμη (+1973), ἀπεφασίσθη ὅπως ἀποτελῇ ὡς καὶ ὁ Τόμος Α’ ἔκδοσιν τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

14. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας