Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης/18ης Φεβρουαρίου 2021

Τὴν Πέμπτην, 05/18-02-2021, συνῆλθεν εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δώδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐνημερώθη περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως ἐν Ἰταλίᾳ, ὡς πρὸς τὴν ἐξέλιξιν τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἐπισκοπῇ Λούνης πραγμάτων.

2. Ἐνημερώθη περὶ τῶν ἐξελίξεων ἐν Σερβίᾳ, ὡς πρὸς τὴν παρουσίαν τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν ἀναφυομένων ἐμποδίων.

3. Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως τινὸς φερομένου ὡς Κληρικοῦ ἐκ τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας, ἥτις καὶ ἀπερρίφθη.

4. Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῆς καταστάσεως ἕνεκα τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ εἰδικώτερον τῶν νέων ἐμβολίων. Κατόπιν μελέτης τῶν δεδομένων, ἡ Ἱεραρχία κατέληξεν εἰς τὰ ἑξῆς συμπεράσματα:

α) Ἡ ἔκρυθμος κατάστασις ἕνεκα τῆς λοιμικῆς ταύτης νόσου δὲν πρέπει νὰ γίνεται ἀφορμὴ διὰ μόνιμον ἢ μακροχρόνιον περιστολήν βασικῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν ἐκ μέρους τῶν κυβερνήσεων, ἢ πρὸς προώθησιν τῶν σχεδίων τῆς παγκοσμιοποιήσεως, οὐδὲ νὰ ἐπιβάλλωνται ὑποχρεωτικαὶ ἰατρικαὶ πράξεις εἰς τοὺς πολίτας, ἄνευ τῆς ἐλευθέρας συναινέσεως αὐτῶν. Προσφάτως δέ, τὸ Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης (2361/2021) ἐπεκύρωσε τὴν μὴ ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ καὶ τὴν μὴ ὕπαρξιν οἱασδήποτε διακρίσεως ἐναντίον ὅποιου δὲν ἐπιθυμεῖ τὸν ἐμβολιασμόν.

β) Διὰ τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ κυκλοφορεῖ πλῆθος ἀντικρουομένων πληροφοριῶν εἰς τὸ διαδίκτυον, ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν εἰδημόνων εἰς τὴν ἐπιστημονικὴν κοινότητα. Πολλαὶ δὲ πληροφορίαι ἐλέγχονται ὡς ψευδεῖς ἢ ἀμφίβολοι (τουλάχιστον διὰ τὰ δύο κύρια ἐμβόλια τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται ἤδη καὶ ἐν Ἑλλάδι). Τὸ θέμα δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ ἀμέσους πνευματικὰς ἢ ἐκκλησιαστικὰς διαστάσεις, καίτοι ὑπάρχουν ἀντιρρήσεις θέτουσαι ἀκόμη καὶ ζήτημα βιοηθικῆς εἰς μίαν πρώϊμον ἢ πειραματικὴν φάσιν παρασκευῆς τῶν ἐμβολίων. Αἱ πλέον σοβαραὶ ἐνστάσεις, ἀφοροῦν εἰς τὴν ἀσφάλειαν τῶν ἐμβολίων, ἢτοι ἐὰν αἱ δοκιμαὶ αὐτῶν ἦσαν ἐπαρκεῖς καὶ ἐὰν ἡ τεχνολογία mRNA εἶναι κατὰ πάντα ἀσφαλής. Εἰδικοὶ διὰ τὰ θέματα ταῦτα ἐκφράζουν διαφόρους τοποθετήσεις, μὲ πολλούς ἐξ αὐτῶν νὰ τάσσονται ὑπὲρ τῆς ἀσφαλείας τῶν ἐμβολίων, ἂν καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ εἶναι ἀπολύτως καθησυχαστικὸς περὶ τῶν μακροπροθέσμων συνεπειῶν δράσεώς των. Ἀλλ᾽ ἕν Ἐκκλησιαστικὸν Σῶμα, ὡς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, δὲν εἶναι ἁρμόδιον διὰ νὰ ἀποφαίνηται περὶ τῆς ἀσφαλείας νέων φαρμακευτικῶν σκευασμάτων ἢ ἔστω πειραματικῶν ἐμβολίων. Ὁ κάθε πολίτης καλεῖται νὰ λάβῃ αὐτοβούλως τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ, ἀφοῦ συνεννοηθῇ μετὰ τῶν ἰατρῶν τοὺς ὁποίους ἐμπιστεύεται καὶ εἶναι γνῶσται τῆς καταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ. Οἱ Πνευματικοὶ πατέρες δέον ὅπως μὴ παρέχουν συγκεκριμένας προτροπὰς ἢ ἀποτροπὰς διὰ τὸν ἐμβολιασμὸν εἰς τοὺς ἐρωτῶντας πιστούς, πέραν τῆς γενικῆς ἐνημερώσεως, διότι τότε θὰ φέρουν τὴν εὐθύνην εἴτε ἐὰν ἀπωλεσθῇ ἢ κινδυνεύσῃ ἡ ζωὴ αὐτῶν ἐκ τοῦ ἐμβολιασμοῦ (ἕνεκα σοβαρῶν παρενεργειῶν), εἴτε ἐκ τοῦ μὴ ἐμβολιασμοῦ (ἕνεκα νοσήσεως μὲ βαρυτάτας συνεπείας ἐκ τοῦ ἰοῦ). Τὸ ζήτημα τοῦτο κυρίως καὶ βασικῶς δὲν παύει νὰ εἶναι ἰατρικόν.

γ) Καλοῦμεν τοὺς πιστοὺς ἡμῶν ὅπως ἐξακολουθοῦν τὰς θερμὰς προσευχὰς διὰ τὴν κατάπαυσιν τῆς λοιμικῆς νόσου, ἴασιν τῶν ἀσθενούντων, ἐνίσχυσιν τῶν ἰατρῶν καὶ νοσηλευτῶν εἰς τὸ δυσχερὲς ἔργον των καὶ μάλιστα νὰ διατελοῦν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀγάπῃ μεταξύ των, μὴ κρίνοντες ἀλλήλους περὶ τῆς στάσεώς των ἐπὶ ἰατρικῶν θεμάτων, καὶ μὴ πίπτοντες εἰς τὴν παγῖδα νέων διαιρέσεων καὶ διαστάσεων διὰ τὰ θέματα ταῦτα, ἐνδιαφερόμενοι πρωτίστως διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν.

5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας