Ἀνακοινώσεις

 Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων  Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 2ας/15ης Σεπτεμβρίου 2022

 Τὴν Πέμπτην, 02/15-09-2022, συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους 2023, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, Κλειδήμου 6, Πετράλωνα, εἰς Ἀθήνας καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ καὶ τηλεδιασκέψεως, κατόπιν δὲ τῆς τελέσεως τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καὶ τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:
 agiasmossynodos1
 
1. Ἀπεφασίσθη τὸ ἀφιέρωμα τοῦ Συνοδικοῦ Ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2024 νὰ εἶναι σχετικὸν πρὸς τὴν συμπλήρωσιν 100 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ ἑορτολογικοῦ σχίσματος.
 
2.  Ἐγένετο ὁ ἐτήσιος προγραμματισμὸς τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων.
 
3.  Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱεραποστολῆς ἐν Αὐστραλίᾳ καὶ Νοτιο-ανατολικῇ Ἀσίᾳ.
 
4.  Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς ἀλληλογραφίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μετὰ τῶν Ἱερῶν Συνόδων τῶν ἀδελφῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
 
5. Ἐγένετο μετὰ τρίμηνον σχετικὴν ἐνασχόλησιν καὶ ἔρευναν ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τοῦ Αἰδεσ. π. Ἀνδρέου Ἀσαὰντ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.
 
6. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἐπὶ διαφόρων ἐν ἐξελίξει νομικῶν ὑποθέσεων.
 
7. Συνεζητήθη τὸ θέμα τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καὶ ἀπεφασίσθη ἡ κυκλοφόρησις σχετικῆς Ἀνακοινώσεως ἐντὸς τῶν πλαισίων τῶν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κατὰ καιροὺς διακηρυχθέντων κατὰ πάσης ἐπιβουλῆς τῆς ἐλευθερίας ἡμῶν καὶ τοῦ λεγομένου «ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος».
 
8. Παρεπέμφθη εἰς τὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον ὑπόθεσις ἀποκοπέντος Κληρικοῦ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
 
9. Συνεζητήθησαν θέματα τοῦ Γενικοῦ Ταμείου.
 
10. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου καὶ γενικῶς τῆς ἐνασχολήσεως μὲ τὴν νεότητα Συνοδικῶς καὶ τοπικῶς.
 
11. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον σχετικῶς πρὸς τὴν ποιμαντικὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Τιφλίδα Γεωργίας (11-18 Αὐγούστου 2022 ἐκ. ἡμ.).
 
12. Ἀπερρίφθη ἑτέρα αἴτησις προσχωρήσεως κληρικοῦ προερχομένου ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. 
 
13. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
 
agiasmossynodos2