Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων  Ἱερᾶς Συνόδου 2ας/15ης Νοεμβρίου 2022

Τὴν Τρίτην, 02/15-11-2022, συνῆλθεν εἰς τετάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, Κλειδήμου 6, Πετράλωνα, εἰς Ἀθήνας, τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ μέσῳ καὶ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι  θεμάτων:
 
1. Συνεζητήθη πρότασις τροποποιήσεως τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων. Ἡ ἀπόφασις θὰ ληφθῇ εἰς τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν. 
 
2. Συνεζητήθη πρότασις ὁμοιομόρφου ἀναδιατυπώσεως τῶν διαφόρων Κανονισμῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅσον ἀφορᾶ τὴν συμμετοχὴν μέσω τηλεδιασκέψεως, τὴν ἀπαρτίαν καὶ τὴν τροποποίησιν ἐκάστου ἐξ αὐτῶν.  Ἡ ἀπόφασις θὰ ληφθῇ ὡσαύτως εἰς τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν. 
 
3. Ἐνημερώθη τὸ Συνοδικὸν Σῶμα διὰ τὴν πορείαν δικαστικῶν ὑποθέσεων.
 
4. Ἀπετιμήθη ἡ Κοινὴ Σύσκεψις Ἐπιτροπῶν τῶν Ἱ. Συνόδων Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καὶ Ρουμανίας 6ης/19ης Ὀκτωβρίου 2022.
 
6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας