Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3 ης / 16 ης Ἀπριλίου 2024

Τὴν Τρίτην, 03/16 Ἀπριλίου 2024, συνῆλθεν εἰς ἑνδεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῶν Συνοδικῶν ἑορτῶν Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Είδικώτερον περὶ τῆς δευτέρας, ἀπεφασίσθη ὅπως εἰς τὸ ἑξῆς τελῆται εἰς τοπικὸν – Μητροπολιτικὸν χαρακτῆρα, ἐνῷ ἡ Συνοδικὴ ἐκδήλωσις θὰ τελῆται κατὰ μῆνα Ὀκτώβριον, περὶ τὰ τέλη τοῦ μηνὸς τούτου, εἰς τὰ πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου καὶ τῶν ἐλευθερίων τῆς πόλεως.


2. Συνεζητήθησαν θέματα λειτουργικῆς εὐταξίας.


3. Ἀπεφασίσθη ἡ παραπομπὴ κληρικοῦ τινὸς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ εἰς τὸ Α´βάθμιον Συνοδικὸν Δικαστήριον.


4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερά τινα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας