Ἀνακοινώσεις

Στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορεῖτε νὰ βρεῖτε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὸ 8ο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τὸ ὁποῖο ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Eglise des Vrais Chrétiens Orthodoxes de Grèce

Saint Synode

N° di Prot. 2771

MESSAGE POUR LA NATIVITE DU CHRIST 2018

«Etant Dieu de paix et Père de miséricorde, Tu nous as envoyé l’Ange de Ton Grand Conseil, qui accorde la paix»

(Irmos de la 5ème Ode du Canon en prose de la Nativité du Christ)

Chers Pères et Frères, enfants bien- aimés dans notre Sauveur incarné,

Une fois encore, l’Amour incommensurable pour les hommes de notre Dieu plein de Bonté nous accorde d’accueillir l’aube avec des chants de fête, baignés dans la lumière de la connaissance divine, et de fêter dan la vraie foi la Nativité du Dieu-homme, de notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ. Une fête resplendissante de grâce et de joie, qui répand sur notre monde si disgracieux les vagues de l’amour, de la paix et de la bénédiction divine!

ЦЕРКОВЬ ИСТИНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН ГРЕЦИИ

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД

№ Прот. 2771

Просьба прочитать в Церкви

 

ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2018

 

«Бог сый мира, Отец щедрот, Великаго Совета Твоего Ангела, мир подавающа послал еси нам»

(Ирмос 5-ой Песни первого Канона на Рождество Христово)

Возлюбленные Отцы и Братья, чада о Рожденном Господе,

«Θεὸς ὤν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν,

τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν». 

(Εἱρμὸς ε΄ Ὠδῆς πεζοῦ Κανόνος Χριστοῦ Γεννήσεως)

Γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, εἰς τὸ ὁποῖο ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος συμφωνεῖ ἐν γένει μὲ τὴν στάση καὶ τὸν ἀγῶνα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων γιὰ τὸ θέμα αὐτό, παραθέτουμε τοὺς κατωτέρῳ ὑπερσυνδέσμους, πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν γονέων ὅπως καὶ κάθε ἐνδιαφερομένου:

Τὴν Πέμπτην, 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πέμπτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

 1. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 22ας - Νοεμβρίου/ 5ης Δεκεμβρίου 2018
 2. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 17ης / 30ης Νοεμβρίου 2018
 3. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 5ης / 18ης Ὀκτωβρίου 2018
 4. Περὶ συλλειτούργου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας
 5. Ἔναρξις μαθημάτων Σχολῆς Κατηχητῶν
 6. Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις διὰ τὸ Οὐκρανικὸν Ζήτημα
 7. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Σεπτεμβρίου 2018
 8. Ἔκκλησις ὑπὲρ τῆς κλινικῆς "Ἁγίου Πέτρου" στὸ Κογκό
 9. Περὶ τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως
 10. Περὶ Συνάξεως Κατηχητῶν
 11. «Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 7
 12. Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις: τὸ 14ο «Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας» - 2018. Μεγίστη Ἐθνικὴ Ταπείνωσις
 13. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 14. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 06/19-06-2018
 15. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10/23-05-2018
 16. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 05/18-04-2018
 17. Ἀνακοίνωσις περὶ Ἁγιοκατατάξεως Ἁγίου Ἰωάννου Νέου Ἑλεήμονος
 18. ПОСЛАНИЕ НА ПАСХУ 2018
 19. Messaggio Pasquale 2018
 20. Message Pascal 2018