Κανονισμὸς

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Σκοπός – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

 


Ἄρθρο 1ο

Σκοπός


Μὲ τὸν τίτλο «Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος» (Νέ.Ο.Σ.), προσδιορίζεται ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς ὁποιαδήποτε νεανικὴ δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὀργανωμένη σὲ Συνοδικό, Μητροπολιτικὸ καὶ Ἐνοριακὸ ἐπίπεδο, ὑπὸ τὴν αὐτὴ ὀνομασία καὶ ἔμβλημα. Ὁ θεσμὸς αὐτός, ὁ ὁποῖος ἔχει βασικὸ σκοπὸ τὴν πολυμερῆ στήριξη τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων, ἀποσκοπεῖ εἰδικώτερα:

  • Στὴν ἐμπέδωση γνησίου ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καὶ τὴν εὐρύτερη διάδοση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως μεταξύ τῶν νέων τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσω διαφόρων ἐκδηλώσεων (λατρευτικῶν συνάξεων, ἡμερίδων, φιλανθρωπικῶν δράσεων, προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν κ.λπ.).
  • Στὴ στήριξη καὶ στελέχωση, κατὰ τὸ δυνατόν, ὅλων τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἐκκλησίας σὲ Συνοδικό, Μητροπολιτικὸ καὶ Ἐνοριακὸ ἐπίπεδο μέσω δημιουργίας ὀργανωμένων τοπικῶν Μητροπολιτικῶν – Ἐνοριακῶν νεολαιῶν.
  • Στὴν ἀλληλογνωριμία, ἐπικοινωνία καὶ ἀλληλοϋποστήριξη τῶν νέων τῆς Ἐκκλησίας μας.

 

Ἄρθρο 2ο

Το Έμβλημα


Τίμιος Σταυρὸς ἀπεικονίζεται ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως ἐμφανίστηκε γιὰ Τρίτη φορά, θαυματουργικά, κατὰ τὴ νύχτα τῆς 13ης πρὸς 14η Σεπτεμβρίου 1925 στὸν Ὑμηττό, ὑποδηλώνοντας τὴν ταυτότητα τῆς Νεολαίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Στὸ κέντρο, ἡ στέγη τῆς Ἐκκλησίας, στηρίζεται ἀπὸ τὰ ἀρχικά του συνδέσμου (ΝΕΟΣ) ποὺ ὑποδηλώνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία εὐελπιστεῖ στὴ στήριξη μιᾶς δραστήριας νεολαίας, ποὺ εἶναι οὐσιαστικά τό μέλλον Της. Δεξιά, τὸ κυπαρίσσι, εἶναι τὸ ἀγέρωχο καὶ ἀειθαλὲς αὐτὸ δέντρο ποὺ ἀποτελεῖ σύμβολο τῆς νεότητος. Ὅλα τά παραπάνω περιβάλλονται ἀπὸ ἕνα γαλάζιο τετράγωνο φόντο, ποὺ εἶναι τὸ χρῶμα τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ἐλπίδος.

 

 

Ἄρθρο 3ο

Διοικητικὴ Διάρθρωση


διοικητικὴ διάρθρωση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου (Νέ.Ο.Σ.), ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ παρακάτω ὄργανα:

i) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος (ΙΣ).

ii) Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Νεότητος (ΣΕΝ).

iii)Ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νέ.Ο.Σ. (ΣΕ), ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν Μητροπολιτικῶν Συντονιστῶν Νεότητας ἑκάστης Μητροπόλεως.

iv)Ὁ Μητροπολιτικὸς Σύνδεσμος Νεότητος (ΜΣΝ), ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν Ἐνοριακῶν Συνδέσμων Νεότητος.

v) Οἱ Ἐνοριακοὶ Σύνδεσμοι Νεότητος (ΕΣΝ), οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦνται ἀπὸ τοὺς νέους ἑκάστης Ἐνορίας.

 

 

Ἄρθρο 4ο
 
Ἁρμοδιότητες Συνοδικῶν Ὀργάνων


α) Ἱερὰ Σύνοδος (ΙΣ):

Τὸ ἀνώτατο διοικητικὸ ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας τὸ ὁποῖο μεταξύ τῶν ἄλλων καθηκόντων της:

i) θεσμοθετεῖ καὶ ἀναθεωρεῖ τὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ Νέ.Ο.Σ..

ii) διορίζει τὰ μέλη τῆς ΣΕΝ μὲ ἐτήσια θητεία.

 


β) Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Νεότητος (ΣΕΝ):

i)  Λειτουργεῖ βάσει τοῦ δικοῦ της κανονισμοῦ. Μεταξύ τῶν ἄλλων καθηκόντων της εἶναι νά:

ii) Ἐποπτεύει τὴν ἁρμονικὴ λειτουργία τῆς ΣΕ.

iii) Τηρεῖ ἐνήμερη τὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὴν δραστηριότητα τῆς Νεολαίας.

iv) Συνεδριάζει μὲ διευρυμένη σύνθεση μαζὶ μὲ τὴν ΣΕ, γιὰ μείζονα ζητήματα νεολαίας (λ.χ. γιὰ τὴν Πανελλήνια Σύναξη Νέων).

v) Ἐπικυρώνει τὶς ἀποφάσεις τῆς ΣΕ ἢ παρεμβαίνει διορθωτικὰ ὁσάκις κρίνει τοῦτο ἀναγκαῖο.

 

Ἄρθρο 5ο

Συντονιστική Ἐπιτροπή (ΣΕ)


α) Σύνθεση:

Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ συγκροτεῖται ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν Μητροπολιτικῶν Συντονιστῶν – ἕνας ἀπὸ κάθε Μητρόπολη – ἐφόσον ὑφίσταται Μητροπολιτικὸς Σύνδεσμος Νεότητος. Διακρίνεται ἀναλόγως τῶν τομέων εὐθύνης: στὸν Πρόεδρο, καὶ τοὺς Συντονιστές: Ὀργανωτικῶν, Γραμματείας – Ἐπικοινωνίας καὶ Οἰκονομικῶν. Ὁ ἐπιμερισμὸς τῶν ἁρμοδιοτήτων αὐτῶν συναποφασίζεται ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ΣΕ στὴν πρώτη συνεδρίαση, μόλις αὐτὴ συγκροτηθεῖ σὲ σῶμα, τὸν Σεπτεμβρίο ἑκάστου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.


1. Πρόεδρος ΣΕ:

i.Εἶναι Κληρικὸς καὶ διορίζεται ἀπὸ τὴν ΣΕΝ. Ἐκπροσωπεῖ τὸν Νέ.Ο.Σ. ἐνώπιον πάσης ἀρχῆς.

ii.Συγκαλεῖ καὶ προεδρεύει τῶν συνεδριάσεων τῆς ΣΕ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁποίων ἀσκεῖ ἐποπτικό, συμβουλευτικὸ καὶ συνδετικὸ–συνθετικὸ ρόλο, χωρὶς δικαίωμα ψήφου.

iii.Λειτουργεῖ ὡς συνδετικὸς κρίκος μεταξὺ ΣΕΝ καὶ ΣΕ, γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ταυτοχρόνως καὶ μέλος τῆς ΣΕΝ, τὴν ὁποία καὶ κρατᾶ συνεχῶς ἐνήμερη γιὰ τὴν δράση τοῦ Νέ.Ο.Σ..

iv.Ἡ θητεία του εἶναι ἐτήσια καὶ ἀνανεώνεται ἀπὸ τὴν ΣΕΝ ὁσάκις τὸ κρίνει ἀναγκαῖο. Ἄρχεται τὴν 1η Σεπτεμβρίου καὶ ὁλοκληρώνεται τὴν 31η Αὐγούστου ἑκάστου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.


2. Συντονιστής Ὀργανωτικῶν:

i. Ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἐποπτεία τῶν ἀποφασισθέντων δράσεων, τὸν
συντονισμὸ καὶ τὴν ὁμαλὴ διεξαγωγὴ ὁποιασδήποτε ἐκδηλώσεως τῆς ΣΕ (ἡμερίδες, ἐκδρομές, ἡμέρες αἱμοδοσίας, ἀγρυπνίες κ.λπ.).

ii. Συντάσσει τὸν ἐτήσιο ἀπολογισμὸ δράσεως τοῦ Νέ.Ο.Σ..

 

3. Συντονιστής-ές Γραμματείας – Ἐπικοινωνίας:

i.Τηρεῖ τὰ πρακτικά τῶν Συνεδριάσεών τῆς ΣΕ.

ii.Ἐπιμελεῖται τὴν ἀλληλογραφία καὶ τὴν ἐν γένει ἐπικοινωνία τῆς
ΣΕ τοῦ Νέ.Ο.Σ.

iii.Ἐνημερώνει καὶ ἀνατροφοδοτεῖ τὴν ψηφιακὴ βάση δεδομένων τοῦ
Νέ.Ο.Σ..

iv.Ἐπεξεργάζεται τὸ παραγόμενο ὑλικὸ (φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο) ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ Νέ.Ο.Σ., τὸ διευθετεῖ στὸ ψηφιακὸ ἀρχεῖο τοῦ Νέ.Ο.Σ. καὶ ἑτοιμάζει καὶ τὰ σχετικὰ πρὸς δημοσίευση στοὺς οἰκείους ἰστοτόπους τοῦ Νέ.Ο.Σ..

v.Τὴν εὐθύνη τῆς παρούσης θέσεως εὐθύνης, δυνάνται νὰ τὴν ἀναλάβουν – κατόπιν ἀποφάσεως τῆς ΣΕ – μέχρι καὶ δύο μέλη της.

 

4. Συντονιστῆς Οἰκονομικῶν:

i. Κατέχει τὸ βιβλιάριο καταθέσεων καὶ τηρεῖ τὰ βιβλία ἐσόδων -
ἐξόδων τῆς ΣΕ τοῦ Νέ.Ο.Σ..

ii. ἰσπράττει τὰ ἔσοδα καὶ καταβάλλει τὶς δαπάνες τῶν κοινῶν δραστηριοτήτων τοῦ Νέ.Ο.Σ..

iii. Συντάσσει τὸν ἐτήσιο οἰκονομικὸ ἀπολογισμό τῆς ΣΕ.β) Γενικὲς ἁρμοδιότητες Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Νέ.Ο.Σ.:

i. Συντονίζει τὶς δραστηριότητες τοῦ Νέ.Ο.Σ. σὲ κεντρικὸ – συλλογικὸ ἐπιπέδο – ὅπως ἡ ἐτήσια Πανελλήνια Συνάντηση Νέων, οἱ Αἱμοδοσίες ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη κοινὴ δράση ἢ ἐκδήλωση σὲ ὁποιονδήποτε τομέα – τὶς ὁποῖες διοργανώνει σὲ συνεργασία μὲ ἐκεῖνον τὸν ΜΣΝ ὁ ὁποῖος ἐπιλέγεται κάθε φορᾶ γιὰ τὴν κάθε δραστηριότητα, μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῆς ΣΕ (μέσω κλήρωσης ἢ ψηφοφορίας τῶν μελῶν της).

ii. Συζητᾶ τὶς προτάσεις τῶν ἑκάστοτε ΜΣΝ γιὰ κεντρικὲς δραστηριότητες.

iii. Προβαίνει στὸν ἐτήσιο ἀπολογισμὸ τῶν πεπραγμένων τοῦ Νέ.Ο.Σ..
Καταγράφει τὰ σφάλματα καὶ τὶς ἐλλείψεις. Ὑποδεικνύει βελτιώσεις γιὰ μελλοντικὲς δράσεις καὶ συντάσσει ἔκθεση ἀπολογισμοῦ (οἰκονομικοῦ καὶ δράσεων), ἡ ὁποία ὑποβάλλεται γραπτῶς στὴν ΣΕΝ.

iv. Συστήνει ὁμάδες εἰδικῶν συνεργατῶν γιὰ συγκεκριμένο ὀργανωτικὸ σκοπό.

v. Δίδει συνεχῶς ἀναφορὰ στὴν ΣΕΝ διὰ τοῦ Προέδρου της.

 

γ) Συνεδριάσεις Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς:

i. Οἱ συνεδριάσεις τῆς ΣΕ προεδρεύονται ἀπὸ τὸν Πρόεδρό της, ἢ τούτου κωλυομένου ἀπὸ τὸν πρεσβύτερο κατὰ τὴν ἡλικία Μητροπολιτικὸ Συντονιστή.

ii.  Ξεκινάει πάντοτε κατόπιν προσευχῆς.

iii. Ἡ συνεδρίαση μπορεῖ νὰ γίνει ἀκόμα καὶ μὲ τηλεδιάσκεψη γιὰ τὰ μέλη τῆς ΣΕ ποὺ βρίσκονται στὴν ἐπαρχία.

iv. Συνεδριάζει ὁποτεδήποτε κρίνεται ἀναγκαῖο ἔπειτα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Προέδρου τῆς ΣΕ ἢ καὶ αἰτήματος ἑνὸς μέλους – ΜΣΝ, μὲ ἀπαρτία τουλάχιστον τῶν 3/5 τῶν μελῶν της. Ἡ πρόσκληση μπορεῖ νὰ εἶναι γραπτή, ἠλεκτρονική, τηλεφωνική, ἢ καὶ προφορική, ἀρκεῖ νὰ γίνει τρεῖς τουλάχιστον ἡμέρες ἐνωρίτερα. Γιὰ ἔκτακτες συνεδριάσεις ἀρκεῖ καὶ μιὰ ἡμέρα νωρίτερα.

v. Στὶς συνεδριάσεις ὑπάρχει πάντοτε καθορισμένο θεματολόγιο καὶ ἕτοιμες εἰσηγήσεις ἐπὶ τῶν θεμάτων. Ὅλα τα μέλη τῆς ΣΕ δύνανται νὰ προτείνουν θέματα συζητήσεων καὶ ἡμερομηνίες συνεδριάσεως, τὰ ὁποῖα κοινοποιοῦν μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο καὶ στὰ ὑπόλοιπα μέλη στὴ ΣΕ, τὸ ἀργότερο μία ἡμέρα πρὶν τὴν συνεδρίαση. Ὅποιος προτείνει ἕνα θέμα, προετοιμάζει καὶ τὴν εἰσήγηση γι’ αὐτό.

vi. Οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς πλειοψηφίας. Σὲ περίπτωση ἰσοψηφίας γιὰ μείζονα θέματα, γίνεται κλήρωση.

vii. Κατὰ τὶς συνεδριάσεις τηροῦνται πάντοτε πρακτικά τά ὁποῖα συνυπογράφονται ἀπὸ τοὺς παρόντες. Στὰ πρακτικὰ καταγράφονται καὶ οἱ μειοψηφοῦσες ἀπόψεις καὶ αὐτὰ κοινοποιοῦνται στὰ μέλη τῆς ΣΕΝ.

 

Ἄρθρο 6ο

Μητροπολιτικός Σύνδεσμος Νεότητος (ΜΣΝ)


α) Σύνθεση:

Φέρει τὴν ἴδια ὀνομασία καὶ σύμβολο τοῦ Νέ.Ο.Σ., δηλαδὴ «Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος Ἱερᾶς Μητροπόλεως (...)» – σύμφωνα μὲ τὰ Ἄρθρα 1 & 2 τοῦ παρόντος κανονισμοῦ. Ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅλους τους ἀντιπροσώπους τῶν Ἐνοριακῶν Συνδέσμων Νεότητος ἑκάστης Μητροπόλεως. Προεδρεύεται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Μητροπολίτη, ἢ τούτου κωλυομένου ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο γιὰ θέματα νεότητος, κληρικό, ἢ καὶ τούτου κωλυομένου ἀπὸ τὸν νέο ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος εἶναι διορισμένος (ἢ ἐκλεγμένος) ὡς Μητροπολιτικὸς Συντονιστής.


β) Ὀργάνωση:

ΜΣΝ λειτουργεῖ μὲ δικό του ἐσωτερικὸ κανονισμὸ τὸν ὁποῖο καθορίζει ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν γενικὴ ἐποπτεία καὶ παρεμβαίνει διορθωτικὰ ὁσάκις κρίνει τοῦτο ἀναγκαῖο. Ἕνας νέος ἢ μία νέα, μέλος τοῦ ΜΣΝ, διορίζεται ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη, ἢ ἐκλέγεται ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ ΜΣΝ, ὡς Μητροπολιτικὸς Συντονιστής.

 

γ) Ἁρμοδιότητες Μητροπολιτικοῦ Συντονιστῆ:

i. χει τὸν γενικὸ συντονισμὸ τῶν τοπικῶν δραστηριοτήτων τοῦ ΜΣΝ, καὶ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῶν νέων τῆς Μητροπόλεως στὸ φιλανθρωπικὸ καὶ κατηχητικὸ ἔργο Της, τὴν διοργάνωση δραστηριοτήτων ὅπως: ὁμιλίες, ἐκδρομές, γεύματα, ψυχοφελεῖς ἐκδόσεις, συντήρηση ἰστοτόπων ψυχωφελοῦς περιεχομένου, κατασκηνώσεις καὶ γενικὰ τήν κάθε μητροπολιτικὴ δραστηριότητα. Ὁ Μητροπολιτικὸς Συντονιστὴς κινεῖται καὶ δρᾶ πάντα σὲ συνεργασία καὶ κατόπιν εὐλογίας τοῦ Ἐπισκόπου, ὡς ἄμεσος συνεργάτης του, τὸν ὁποῖο καὶ ἐνημερώνει σὲ ὁτιδήποτε ἀφορᾶ τὸν ΜΣΝ.

ii. Καταρτίζει κατάλογο μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν νέων τῆς Μητροπόλεως, φροντίζει γιὰ τὴν ἐνημέρωση καὶ ἀποστολή του, στὸν Ἐπίσκοπο καὶ στοὺς Ἐφημερίους.

iii. Συνδέει τὸν ΜΣΝ μὲ τὴν ΣΕ προωθώντας τὰ αἰτήματα καὶ τὶς προτάσεις τῶν νέων τῆς Μητροπόλεώς του στὴ ΣΕ καὶ μεταφέροντας τὰ μηνύματα τῆς ΣΕ στὸν ΜΣΝ.

iv. Ἐκπροσωπεῖ (ἐν ἀνάγκη καὶ δι’ ἀντιπροσώπου) τὴν νεολαία τῆς Μητροπόλεώς του στὶς συνελεύσεις τῆς ΣΕ. Προτείνει θέματα γιὰ συζήτηση στὴ ΣΕ συνδέοντας ἔτσι τὴν Μητροπολιτικὴ Νεολαία (ΜΣΝ) μὲ τὴν ΣΕ.

v. Ὁ ὁρισθείς Μητροπολιτικὸς Συντονιστής, μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ ἕναν βοηθὸ ἢ ἀναπληρωτή, ἐπίσης ὁριζόμενο ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο.

 

Ἄρθρο 7ο

Ἐνοριακός Σύνδεσμος Νεότητος (ΕΣΝ)

 

α) Σύνθεση:

ποτελεῖται ἀπὸ ὅλους τούς νέους 15 – 35 ἐτῶν μίας Ἐνορίας τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν συμμετοχὴ ἐγγράφως στὸν Μητροπολιτικὸ Νέ.Ο.Σ. καὶ συμμετέχουν ἐνεργὰ στὶς δραστηριότητες τοῦ Ἐνοριακοῦ καὶ Μητροπολιτικοῦ Συνδέσμου Νεότητος.

 

β) Ὀργάνωση:

Οἱ νέοι – μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Συνδέσμου Νεότητος, συναντῶνται ὅποτε ἀποφασίζουν – συνήθως μετὰ τὴν Κυριακάτικη λειτουργία, ἢ καὶ ἄλλοτε – καὶ συναποφασίζουν γιὰ τὶς δραστηριότητές τους, ὑπὸ τὸν συντονισμὸ τοῦ Ἐνοριακοῦ Συντονιστή καὶ μὲ τὴν παρουσία τοῦ ἐφημερίου ἢ τὴν εὐλογία του, ὁ ὁποῖος καὶ ἔχει τὴν γενικὴ ἐποπτεία καὶ παρεμβαίνει διορθωτικὰ ὁσάκις κρίνει τοῦτο ἀναγκαῖο. Οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς πλειοψηφίας. Ἕνας νέος ἢ μία νέα, μέλος τῆς ἐνορίας, διορίζεται ὑπὸ τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου – κατόπιν προτάσεως τοῦ ἐφημερίου ἢ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συντονιστή ὡς Ἐνοριακὸς Συντονιστής.


γ) Ἁρμοδιότητες Ἐνοριακοῦ Συντονιστή:

i. χει τὸν γενικὸ συντονισμὸ τῶν τοπικῶν δραστηριοτήτων τοῦ ΕΣΝ. Εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῶν νέων τῆς Ἐνορίας σὲ κάθε ἐνοριακὴ δραστηριότητα σὲ συνεργασία καὶ κατόπιν εὐλογίας τοῦ Ἐφημερίου, ὡς ἄμεσος συνεργάτης του, τὸν ὁποῖο καὶ ἐνημερώνει σὲ ὁτιδήποτε ἀφορᾶ τὸν ΕΣΝ.

ii. Καταρτίζει λίστες μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν νέων τῆς ἐνορίας του, φροντίζει νὰ τὶς ἐνημερώνει καὶ νὰ τὶς ἀποστέλει στὸν Ἐφημέριο καὶ στὸν Μητροπολιτικὸ Συντονιστή.

iii. Δύναται νὰ εἶναι ὁ Κατηχητὴς –τρία τῆς Ἐνορίας, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ ὁ διορισμένος (ἢ ἐκλεγμένος) Μητροπολιτικὸς Συντονιστὴς ποὺ συνδέει τὸν ΕΣΝ μὲ τὸν ΜΣΝ, προωθώντας τὰ αἰτήματα καὶ τὶς προτάσεις τῶν νέων τῆς Ἐνορίας καὶ μεταφέροντας τὰ μηνύματα τοῦ ΜΣΝ στὸν ΕΣΝ.

iv. Ἐκπροσωπεῖ (ἐν ἀνάγκη καὶ δι’ ἀντοπροσώπου) τὴν νεολαία τῆς ἐνορίας του στὶς συνάξεις τοῦ ΜΣΝ.

v. Ὁ ὁρισθείς Ἐνοριακὸς Συντονιστής, μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ ἕναν βοηθὸ ἢ ἀναπληρωτή, ὁριζόμενο ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο.

 

Ἄρθρο 8ο

Ἀκροτελεύτιο


Γιὰ κάθε τὶ μὴ διαλαμβανόμενο ἀπό τόν παρόντα κανονισμό όπως καὶ γιὰ κάθε ἀσάφεια ἀποφαίνεται ἡ ΣΕΝ.

παρών κανονισμός προτάθηκε ἀπό τὴν ΣΕ καὶ ὑπεβλήθη στην ΣΕΝ τήν 15ην/28ην-5-2015 καί ἐνεκρίθη ἀπό τήν Ἱερᾶ Σύνοδο τήν Πέμπτη 5/18-6-2015.