Ἀνακοινώσεις

Ἀριθμός Πρωτ. 2808

Ἐν Ἀθήναις, 20-02/05-03-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,
Ἔθος κατέστη πλέον ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἑορτάζῃ λαμπρῶς τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοιουτοτρόπως, τιμῶμεν ἅπαντας τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως καὶ διατρανώνομεν τὴν προσήλωσιν ἡμῶν εἰς τὰς Πατρώας Παραδόσεις διὰ τῶν κάτωθι Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων:

Μᾶς ἀπεστάλη ἡ ἀκόλουθη ἀνακοίνωση τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, τὴν ὁποία εὐχαρίστως ἀναδημοσιεύουμε ὡς συμφωνοῦντες μὲ τὸ περιεχόμενό της.

Τὴν Πέμπτην, 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία, ἔπειτα ἀπὸ τὴν τέλεσιν Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Ἔτνα κυροῦ Χρυσοστόμου, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Τὴν Τρίτην, 9ην /22αν τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία, ἔπειτα ἀπὸ μίαν σύντομον θετικὴν ἀποτίμησιν τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀριθμός Πρωτ. 2775

ΑΘΗΝΑΙ 28-12-2018 / 10-01-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Πρὸς

Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

 

 

Αἰδεσιμώτατοι καὶ Πανοσιώτατοι Πατέρες καὶ ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

 ἑορτασμός τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς κάθε ἕτος ἔχει ἰδαιτέραν σημασίαν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀπό πολύ ἐνωρίς ἔλαβεν ὁμολογιακόν χαρακτῆρα. Πρόκειται διὰ τὴν μεγαλυτέραν λιτανείαν τὴν ὁποίαν ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ εἰς τὸν εὐρύτερον χῶρον τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς.

πάνδημος συμμετοχὴ τῶν πιστῶν εἰς αὐτὴν ἀποτελεῖ ἱερὸν καθῆκον δι’ ὅλους ἡμᾶς. Μάλιστα δὲ ἐφέτος, ὁπόταν ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων συμπίπτει μὲ ἡμέραν Σάββατον, ἡ παρουσία μας εἶναι ἐπιβεβλημένη. Ἢδη ἀπό τώρα, ἂς ρυθμίσῃ ἕκαστος τὸ πρόγραμμά του ὥστε ὁπωσδήποτε νὰ παρίσταται εἰς τὴν τελετήν.

Η ἐκκίνησις τῆς πομπῆς διὰ τὴν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ θὰ γίνῃ ὡς εἴθισται ἀπὸ τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν ῾Αγίου Φιλίππου Καμίνια Πειραιῶς κατὰ ὥραν 10.15 π.μ. Ὑπενθυμίζομεν εἰς ἅπαντας τούς Ἐφημερίους καί ἱεροψάλτας τῶν Ἐνοριῶν Ἀθηνῶν Πειραιῶς καὶ Ἀττικοβοιωτίας νὰ λάβουν μέριμναν διὰ τὴν ἐνωρὶς τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας, ὥστε ὁμοῦ μετὰ τῶν ἐκκλησιασμάτων νὰ προσέλθουν ἐγκαίρως εἰς τὴν τελετήν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Οἱ Ἐπίτροποι νὰ μεριμνήσουν διὰ τὴν συναποστολὴν τῶν σημαιῶν, λαβάρων καὶ τῶν ἑξαπτερύγων τῶν Ναῶν (μόνον τα δύο ἑξαπτέρυγα, ἄνευ τοῦ σταυροῦ, διότι θὰ πλαισιώσουν τὸν σταυρὸν τῆς πομπῆς).

Οἱ Κατηχηταί νὰ φροντίσουν ὥστε τὰ παιδιά τῶν Κατηχητικῶν νὰ προσέλθουν ἐνδεδυμένα ἄλλα ὡς ἱερόπαιδες καὶ ἄλλα μετ’ ἐθνικῶν ἐνδυμασιῶν, ὥστε νὰ συμμετάσχουν εὐσχήμως εἰς τὴν ὁμολογιακήν λιτανευτικήν πομπήν.

 

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Άρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
Kaningos 32 (3 piętro)
106 82 Ateny
Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385
HELLAS – GRECJA

www.ecclesiagoc.gr

Nr Prot. 2771

Do odczytania w cerkwiach

 

List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2018

„Boże Pokoju i Ojcze miłosierdzia posłałeś nam Twego, dającego pokój, Anioła Wielkiej Rady”

(Hirmos 5-ej Pieśni pierwszego Kanonu Bożego Narodzenia)

 

Umiłowani Ojcowie i Bracia, dzieci w Narodzonym Panu!

Dzięki bezgranicznemu umiłowaniu człowieka przez Wszechdobrego Boga, zalewani światłem poznania, raz jeszcze możemy czuwać ze świątecznymi pieśniami do rana i prawowiernie świętować Narodzenie Zbawcy i Bogoczłowieka Pana naszego Jezusa Chrystus. Błyszcząc łaską i radością, to święto napełnia nasz amoralny świat falą Bożej miłości, pokoju i błogosławieństwa!

 Synodní encyklika ke svátku Narození Krista 2018

"Bože pokoje, Otče milosrdenství, Ty jsi nám poslal Anděla Velké Rady, abychom mohli žít v pokoji."

(Z kánonu ke svátku Narození Krista)

 

Drazí otcové, bratři a sestry, milované děti v Pánu právě narozenému,

ještě jednou jsme v našem životě, díky nekonečné lásce našeho všedobrého Boha, byli učiněni hodnými povstat za úsvitu dne, abychom plni sváteční radosti a světla Božského poznání důstojně a náležitě oslavili Narození našeho Spasitele, Bohočlověka Ježíše Krista. Je to svátek, který září radostí a zaplavuje náš zdivočelý svět vlnami Božské lásky, míru, pokoje a požehnání.
Sláva Tvému Božskému sestoupení!

 1. «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 8
 2. Γαλλικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 3. Ρωσικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 4. Ἀγγλικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018
 5. Μήνυμα Χριστουγέννων 2018
 6. Περὶ τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
 7. Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Συνόδου
 8. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ῆς Δεκεμβρίου 2018
 9. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 22ας - Νοεμβρίου/ 5ης Δεκεμβρίου 2018
 10. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 17ης / 30ης Νοεμβρίου 2018
 11. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 5ης / 18ης Ὀκτωβρίου 2018
 12. Περὶ συλλειτούργου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας
 13. Ἔναρξις μαθημάτων Σχολῆς Κατηχητῶν
 14. Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις διὰ τὸ Οὐκρανικὸν Ζήτημα
 15. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Σεπτεμβρίου 2018
 16. Ἔκκλησις ὑπὲρ τῆς κλινικῆς "Ἁγίου Πέτρου" στὸ Κογκό
 17. Περὶ τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως
 18. Περὶ Συνάξεως Κατηχητῶν
 19. «Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 7
 20. Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις: τὸ 14ο «Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας» - 2018. Μεγίστη Ἐθνικὴ Ταπείνωσις