Ἀνακοινώσεις

      Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ ἕδρα τῆς Ι. Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμίνος ΔΕΝ βρίσκεται πλέον ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σαχτούρη.

       Ἡ νέα διεύθυνσις εἰς τὴν ὁποίαν στεγάζονται τὸ γραφεῖον τοῦ Μητροπολίτου καὶ ἅπασαι αἱ ὑπηρεσίαι τῆς Ι. Μητροπόλεως εἶναι ἡ Ἡρώων Πολυτεχνείου & Σωτῆρος 13-15 εἰς τὸν δεύτερον ὄροφον.

      Ὁ ἀριθμὸς τοῦ τηλεφωνικοῦ κέντρου παραμένει ὁ αὐτός, ἤτοι τὸ 2104529640 καθώς καί ὁ ιστότοπος τῆς μητροπόλεως www.impc.gr


ΧΑΡΤΗΣ


Ἀριθμός Πρωτ. γ- 1541

       
ΑΘΗΝΑΙ    17/30-12-2011


Πρός
Τούς Ἐφημερίους, τάς Μοναστικὰς ἀδελφότητας καί τά ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας ᾿Αθηνῶν Πειραιῶς καί Περιχώρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Ἀγαπητά τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


      Ὁ ἑορτασμός τῶν Θεοφανείων εἰς τόν Κεντρικόν Λιμένα Πειραιῶς κάθε ἕτος ἔχει ἰδαιτέραν σημασίαν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀπό πολύ ἐνωρίς ἔλαβεν ὁμολογιακόν χαρακτῆρα. Πρόκειται διὰ μίαν εἰρηνικοῦ χαρακτῆρος προσευχητικήν διαδήλωσιν. Διὰ τὴν μεγαλυτέραν λιτανείαν τὴν ὁποίαν ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ εἰς τὸν εὐρύτερον χῶρον τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς. Ἡ πάνδημος συμμετοχή τῶν πιστῶν εἰς αὐτήν ἀποτελεῖ ἱερόν καθῆκον δι’ ὅλους ἡμᾶς. Ἰδιαιτέρως ἐφέτος, ὅταν ἡ χειμαζομένη ἡμῶν πατρίς ἔχει ἀνάγκην τάς κοινάς ἱκετηρίους εὐχάς καὶ δεήσεις διὰ τὴν ἀπαλλαγήν ἀπό τῶν δεινῶν, ἡ παρουσία μας εἶναι ἐπιβεβλημένη. Ἢδη ἀπό τώρα, ἂς ρυθμίσῃ ἕκαστος τὸ πρόγραμμά του ὥστε ὁπωσδήποτε νὰ παρίσταται εἰς τὴν τελετήν.  

Ἀναγνωσθήτω ἐπ'  Ἐκκλησίᾳ

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1540


ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας


«Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοί ἀγαλλιᾶσθε∙
σκιρτήσατε τὰ ὄρη, Χριστοῦ γεννηθέντος.»

 

Ἀγαπητά τέκνα ἐν Κυρίῳ,

 

        Ἐν μέσῳ τῆς ζοφώδους νυκτὸς, ὅταν ψῦχος πνευματικῆς ψυχρότητος καὶ ψηλαφητόν σκότος ἀπαισιοδοξίας κυριαρχεῖ εἰς τὸν καθημερινόν μας βίον, εὑρισκόμεθα εἰς ὁμοίαν θέσιν μετὰ τοῦ Προφητάνακτος Δαυΐδ, τὴν ὁποίαν περιγράφει εἰς τούς Ψαλμούς, ὅτε κατεδιώκετο ἀπό τούς ἐχθρούς αὐτοῦ: «Ἀπώλετο φυγή ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὔκ ἐστι ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου» (Ψαλμ. ΡΜΑ΄ ). Δὲν ὑπάρχει διέξοδος διαφυγῆς. Αἰσθανόμεθα ὅτι εἴμεθα πρὸ ἀδιεξόδου καὶ οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται διὰ νὰ μᾶς βοηθήσῃ. Ἀλλά, ἀκόμη καὶ ἐὰν κύκλῳ ἡμῶν αἱ διέξοδοι εἶναι κεκλεισμέναι, δηλαδή, ἐκ τῶν ἀνθρώπων δὲν εὑρίσκομεν βοήθειαν, ὑπάρχει πάντοτε ἡ διέξοδος πρὸς τὰ ἄνῳ, ὅθεν καὶ συνεχίζει ὁ Ψαλμωδός: «Ἐκέκραξα πρός σε, Κύριε· εἶπα· Σύ εἰ ἡ ἐλπίς μου, μερίς μου εἰ ἐν γῆ ζώντων» (Αὐτόθι). Ὅθεν καὶ ἡμεῖς ἂς στραφῶμεν πρὸς τὸν Θεόν καὶ Σωτῆρα ἡμῶν, ὅστις μόνον δύναται νὰ βοηθήσῃ ἡμᾶς εἰς τὴν δυσχερῆ θέσιν εἰς τὴν ὁποίαν εὑρισκόμεθα.

      Τὴν 2/15 Δεκεμβρίου 2011 ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1525  


ΑΘΗΝΑΙ   17/30- 11 – 2011


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς τὸν Ἱερὀν Κλῆρον καὶ τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος


       «...καὶ ἐπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ καὶ ἐκήρυξαν νηστείαν καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους ἀπὸ μεγάλου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν (...) καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν Θεὸν ἐκτενῶς· καὶ ἀπέστρεψαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας τῆς ἐν χερσὶν αὐτῶν λέγοντες·  τίς οἶδεν εἰ μετανοήσει ὁ Θεὸς καὶ ἀποστρέψει ἐξ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεθα; καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ μετενόησεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ᾗ ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐποίησε..» (Ἰωνᾶς Γ,  5-10)

          Τὴν 12/25 Νοεμβρίου 2011 ἡμέραν Παρασκευήν, συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

         Τὴν 2/15 Σεπτεμβρίου 2011 ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ μετὰ τὴν τελετήν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῇ ἐνάρξῃ τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς
Τό  εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίας


Ἀγαπητά τέκνα ἐν Κυρίῳ,
     Ὁ Νεανικός Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος («Νε.Ο.Σ.»), ὁ ὁποῖος ἱδρύθηκε τῇ εὐλογίᾳ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας καί ἀποτελεῖ τὴν συνέχειαν τῆς Ἑνώσεως Νέων τῆς Ἐκκλησίας μας, συγκαλεῖ τὴν Γ’ Πανελλήνιαν  Σύναξιν Ὀρθοδόξων Νέων, τὸ Σάββατον 16/29 Ὀκτωβρίου τρέχοντος ἔτους (τὴν ἑπομένην τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς), εἰς τὰς 10:00 π.μ. εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ο.Λ.Π.), Ἀκτή Μιαούλη 10, ἡ ὁποία ἔχει ὡς θέμα: